Title: Vizualizace dotykové obrazovky Siemens TH170 mono
Other Titles: Vizualization of industial process on Touch Screen Siemens TH170 mono
Authors: Soukup, Michal
Advisor: Michalík Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Molnár Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23112
Keywords: řízení;vizualizace;wincc flexible;čistírna odpadních vod;dotykový panel
Keywords in different language: control;visualization;wincc flexible;wasterwater;treatment plant;the touch panel
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vizualizaci dotykového panelu pro Čistírnu odpadních vod Vysoká Lybině. K vizualizaci byl použit program WinCC flexible 2008, který je určen pro vizualizaci dotykových panelů především značky Siemens. Teoretická část se zabývá principem fungování čistírny odpadních vod, možnostmi řízení čistírny. Dále se zabývá informacemi o dotykovém panelu a popisu programování ve WinCC flexible 2008.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on visualization touch panel for sewage Vysoká Lybině . The visualization program was used WinCC flexible 2008, which is intended for visualization of the touch panels mainly Siemens . The theoretical part deals with the principle functioning sewage treatment plants, wastewater management options . It also deals with information on the touch panel and description of programming in WinCC flexible , 2008.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bk_vizualizace.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
067065_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,26 kBAdobe PDFView/Open
067065_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,49 kBAdobe PDFView/Open
067065_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce331,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.