Title: Zapojení farmy větrné elektrárny do distribuční sítě
Other Titles: Connection of the Wind Farm to Distribution System
Authors: Hrdina, Petr
Advisor: Mertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
Referee: Noháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23121
Keywords: systém asru;podmínky připojení větrné elektrárny;fyzikální vazba mezi napětím a jalovým výkonem;regulace;jalový výkon;regulační rezerva;stabilizace napětí
Keywords in different language: system asru;wind power plant connection conditions;physical link between voltage and reactive power;regulation;reactive power;regulation reserve;voltage stabilization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zapojením větrné elektrárny do distribuční soustavy a využití jalového výkonu dodaného z těchto větrných elektráren k regulaci napětí v pilotních uzlech tak, aby hodnota napětí byla držena v tolerančním pásmu. V úvodní části jsou uvedené parametry, které ovlivňují výkon větrné elektrárny, následně jsou popsány způsoby řízení činného a jalového výkonu. Ve třetí kapitole je vysvětlená fyzikální vazba mezi napětím a jalovým výkonem a také je popsán systém ASRU. Ve čtvrté kapitole je provedena analýza regulace napětí v pilotním uzlu při provozu farmy větrné elektrárny a její vliv na elektrizační soustavu.
Abstract in different language: The topic of this final thesis is the integration of a wind power plant into distribution grid and how to use reactive power generated from these wind power plants to regulate the voltage in pilot nodes to keep the voltage value within tolerance band. In the introductory part there are presented parameters, which can affect the output of a wind power plant, followed with the description of managing active and reactive power. In Chapter 3 there is explained the physical bond between voltage and reactive power and system ASRU. The fourth chapter contains the analysis of regulation of voltage in pilot node during operation of wind power plant farm and its affect on power grid.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapojeni farmy vetrne elektrarny do distribucni site.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
067077_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,73 kBAdobe PDFView/Open
067077_oponent.pdfPosudek oponenta práce304 kBAdobe PDFView/Open
067077_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.