Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorÚterská, Jitka
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-3
dc.date.accessioned2017-02-21T08:19:41Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:19:41Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66593
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23206
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvořením projektu zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízení. V úvodní části je představen vybraný podnik. Následující kapitola se zabývá analýzou stávající finanční výkonnosti firmy. V rámci zvyšování výkonnosti jsou stanovena strategická východiska vedoucí k naplnění definovaných cílů společnosti. Další kapitola se zabývá analýzou prostředí. Tato analýza identifikuje interní a externí faktory, které firmu ovlivňují. Při zhodnocení analýzy prostředí jsou nastíněny vhodné strategie, které jsou následně vyhodnoceny ve strategické analýze. V návaznosti na krátkodobé cíle je sestaven finanční plán podniku a provedena finanční analýza. Dále je provedena analýza rizik, která vyhodnocuje rizikové faktory, ze kterých vycházejí strategické scénáře. Poslední částí práce je zhodnocení provedených analýz, parametrizace krátkodobých cílů a následné doporučení pro implementaci.cs
dc.format95 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectstrategické scénářecs
dc.titleProjekt zvyšování výkonnosti firmy prostředky strategického řízenícs
dc.title.alternativeThe Project of Performance Improvement of a Company by Using Tools of Strategic Managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with creating a project improving company performance means of strategic management. In the introductory part of the chosen enterprise. The following chapter analyzes the current financial performance of the company. In order to increase performance are determined by strategic starting points leading to the fulfillment of defined objectives. The next chapter analyzes the environment. This analysis identifies internal and external factors affecting the company. When reviewing the environmental analysis are outlined appropriate strategies, which are then evaluated in strategic analysis. Following the short-term goals is the financial plan and financial analysis. Furthermore, a risk analysis that evaluates the risk factors that motivate the strategic scenarios. The last part is an evaluation conducted analyzes, setting of short-term goals and follow recommendations for implementation.en
dc.subject.translatedstrategyen
dc.subject.translatedstrategic managementen
dc.subject.translatedperformanceen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedrisk analysisen
dc.subject.translatedstrategic scenariosen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uterska_DP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska_VP.pdfPosudek vedoucího práce682,15 kBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska_OP.pdfPosudek oponenta práce786,82 kBAdobe PDFView/Open
DP_Uterska.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.