Title: Management vybrané neziskové organizace pro udržitelný rozvoj
Other Titles: Management of Chosen Non-profit Organization for Sustainable Development
Authors: Šubrová, Michaela
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Mičík Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23250
Keywords: nestátní nezisková organizace;management;udržitelný rozvoj;fundraising
Keywords in different language: non-governmental non-profit organization;management;sustainable development;fundraising
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na management vybrané neziskové organizace pro její udržitelný rozvoj. Obsahuje zpracování teoretických východisek k této problematice se zaměřením na strategické plánování, cílové segmenty a podporovatele, hodnotu produktu pro klienty, finanční řízení, fundraising, personální řízení a vedení a konečně organizační strukturu, kulturu a organizační design. Tato teoretická východiska jsou následně aplikována na konkrétní neziskovou organizaci při analýze vybraných aspektů interního prostředí, mezoprostředí a externího prostředí této organizace. V další části práce je pro danou organizaci provedena SWOT analýza a z jejích výstupů vybrány takové faktory, které by organizace měla adresovat v zájmu zajištění svého udržitelného rozvoje. Na základě těchto zjištění jsou pak zpracovány návrhy implementace nových nebo udržení stávajících aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji organizace.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on management of chosen non-governmental non-profit organization for its sustainable development. The thesis contains a compiled theoretical framework on this issue focusing on strategic planning, target market segments and supporters, client value of the product, financial management, fundraising, human resources management and leadership and at last organizational structure, culture and organizational design. This framework has then been applied on chosen non-profit organization within the analysis of its internal, meso and external environment. In the next part of the thesis a SWOT analysis has been conducted and out of its outcomes such factors have been selected that the organization should pursue in order to ensure its sustainable development. Based on these findings, recommendations have been made suggesting implementing new or retaining existing activities leading up to sustainable development of the organization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Subrova.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Subrova_V.pdfPosudek vedoucího práce622,84 kBAdobe PDFView/Open
Subrova_O.pdfPosudek oponenta práce719,97 kBAdobe PDFView/Open
Subrova_P.pdfPrůběh obhajoby práce177,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.