Title: Controlling zásob v podniku
Other Titles: Controlling of the stock in a company
Authors: Čadková, Michaela
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23258
Keywords: definice a funkce controllingu;controllingové nástroje;reporty;zásoby;skladování zásob;analýza controllingových aktivit;obrat zásob;analýza abc;optimální objem dodávky
Keywords in different language: definitions and functions of controlling;controlling instruments;reports;inventory;storage of inventory;analysis of controlling activities;inventory turnover;abc analysis;the optimal volume of deliveries
Abstract: Předložená práce je zaměřena na zhodnocení controllingových aktivit v konkrétním závodě. Tento závod se jmenuje Kolonáda. Práce obsahuje nejprve teoretickou část, na základě které jsou zjištěné poznatky aplikovány do části praktické. Tyto dvě části tvoří celek, který na sebe volně navazuje. Cílem této práce je po provedené analýze controllingových aktivit navrhnout některá opatření, která pomohou závodu k optimálnímu řízení zásob, ale také k zefektivnění řízení controllingových aktivit. Diplomová práce je rozdělena do 11 kapitol. První kapitola se zabývá definováním cílů a metodikou práce. Následující kapitola vymezuje vznik a vývoj controllingu, varianty definic controllingu a jeho funkce. Třetí kapitola je věnována controllingovým nástrojům. Čtvrtá kapitola se věnuje organizaci controllingu. Pátá kapitola týkající se teorie charakterizuje pojem zásob, funkce, členění, způsoby účtování a oceňování a na závěr funkci skladování zásob. Šestá kapitola představuje charakteristiku podniku Opavia-LU, včetně představení závodu Kolonáda. Sedmá kapitola se zabývá analýzou controllingových aktivit a zahrnuje analýzu informačního a účetního systému, popis výrobkového portfolia a druhů surovin, charakteristiku výběru dodavatelů, řízení zásob a skladování. Nedílnou součástí je také popis procesu zásobování na konkrétním příkladu. Osmá kapitola se věnuje vybraným finančním ukazatelům. Jedná se o ukazatele aktivity a ukazatele likvidity. Devátá kapitola poskytuje prostor pro aplikaci operativních controllingových nástrojů jako je analýza ABC a výpočet optimálního objemu dodávky. Poslední kapitola hodnotí efektivitu controllingových aktivit doplněnou o predikci možného budoucího vývoje stavu zásob v závodě Kolonáda. Kapitolu dotváří také návrhy na zlepšení, jejichž účelem je zvýšení efektivity řízení controllingových aktivit nejen v rámci oblasti zásob, ale v rámci závodu jako celku.
Abstract in different language: The presented work is focused on the evaluation of controlling activities in a particular establishment. This factory is called Kolonáda. The thesis contains the theoretical part and the practical part. The aim of this work is after analysis controlling activities suggest some measures that will help the plant to achieve optimum inventory management, but also to streamline management controlling activities. The thesis is divided into 11 chapters. The first chapter deals with the definition of objectives and methodology of work. The following section defines the emergence and development of controlling, variations of definitions and controlling functions. The third chapter is devoted controlling instruments. The fourth chapter is devoted to the organization of controlling. The fifth chapter describes the concept of stocks, function, structure, methods of accounting and valuation, and finally the function of holding stocks. The sixth chapter presents the features of the enterprise Opavia - LU, including performance factory Kolonáda. The seventh chapter analyses controlling activities and includes an analysis of the information and accounting system, a description of the product portfolio and the types of raw materials, the characteristics of the selection of suppliers, inventory management and warehousing. An integral part is also a description of the process of supplying on a specific example. The eighth chapter is devoted to selected financial data. These are indicators of activity and liquidity ratios. The ninth chapter provides scope for the application of operational controlling instruments such as ABC analysis and calculation of the optimum volume of supply. The last chapter evaluates the effectiveness of controlling activities, accompanied by predictions of possible future developments of stocks. The chapter also creates suggestions for improvements aimed at increasing the efficiency of controlling activities not only in the area of inventory, but within the plant as a whole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Controlling_zasob_Cadkova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
pv cadkova.pdfPosudek vedoucího práce589,84 kBAdobe PDFView/Open
po cadkova.pdfPosudek oponenta práce579,81 kBAdobe PDFView/Open
Cadkova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce219,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23258

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.