Title: Ekonomika a financování sportu na příkladu konkrétní instituce
Other Titles: The economics and financing of sport on an example of specific institution
Authors: Zýková, Monika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Karlovec Karel, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23269
Keywords: financování sportu;zdroje financování;sportovní klub;sponzoring
Keywords in different language: financing of sport;sources of funding;sports club;sponsorships
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá financováním sportu v České republice. První kapitola definuje obecným pojem sport a jsou vymezeny makroekonomickými aspekty sportu. Druhá kapitola se zabývá analýzou financování sportu v České republice. Největší část kapitoly je věnována financování z prostředků státního rozpočtu a z příjmů loterijních a sázkových společností. Ve třetí kapitole je představena zvolená TJ Košutka Plzeň, je uvedena její historie, včetně vymezení orgánů jednoty a jednotlivých sportovních oddílů. V následující čtvrté kapitole je rozebráno financování jednoty. Jsou analyzovány jednotlivé příjmy a výdaje jednoty. Pro zhodnocení financování je využita SWOT analýza. Poslední kapitola se věnuje shrnutí problematiky financování sportu a návrhu vhodných doporučení.
Abstract in different language: Presented diploma thesis is focused on the system of sport financing in the Czech republic. The first chapter defines the general concept of sport and the macroeconomics aspects of sport. The second chapter analyzes the financing of sport in the Czech republic. The largest part of this chapter is devoted to funding from the state budget and contributions from lottery and betting companies. The third part introduces Košutka Pilsen (sporting unity), it´s history is presented including the definition of organ of the unity and individual sports clubs. In the following fourth chapter, there is analysis of the financing of the unity. It deals with various incomes and expenditures of the unity. There is used the SWOT analysis to evaluate the funding. The last chapter contains the summary of this issue of the financing of sport suggest appropriate recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Monika Zykova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
pv zykova.PDFPosudek vedoucího práce644,68 kBAdobe PDFView/Open
po Zykova.PDFPosudek oponenta práce589,49 kBAdobe PDFView/Open
Zykova.PDFPrůběh obhajoby práce332,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.