Title: Finanční deriváty
Other Titles: Financial Derivatives
Authors: Židková, Štěpánka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23270
Keywords: otc derivát;měnový forward;oceňování forwardu;účtování a vykazování forwardu;zajištění
Keywords in different language: otc derivative;currency forward;forward pricing;accounting and financial reporting for forward;hedging
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou derivátů se zaměřením na měnové forwardy. Práce je rozdělena do sedmi kapitol. V prvních dvou kapitolách jsou charakterizovány deriváty z hlediska literárních zdrojů. Následující část práce se věnuje představení podniku, všeobecným podmínkám spojenými s deriváty a nabídkou třech finančních institucí v oblasti zajištění proti kurzovému riziku. Stěžejní částí práce je kapitola šestá a sedmá. Kapitoly byly zpracovány na základě odborných konzultací se zaměstnanci třech bank. Na praktickém příkladu je nastíněn postup oceňování, účtování a vykazování měnového forwardu. Zohledněn je dvojí možný způsob účtování a vykazování a to formou (i) derivátu k obchodování, nebo (ii) derivátu zajišťujícím očekávané peněžní toky. Na závěr jsou uvedeny obecné podmínky pro uzavření OTC kontraktů a shrnut postup pro jejich účtování, oceňování a vykazování. Diplomová práce směřuje k vytvoření metodiky využitelné v praxi pro společnosti s ručením omezeným, které zvažují možnost zajištění prostřednictvím sjednání derivátového kontraktu. Tato metodika je předmětem poslední kapitoly práce.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on derivatives with special aiming at currency forwards. The paper is divided into seven chapters. In the first two chapters derivatives are described from the literature point. Following part deals with the company introduction, general conditions connected with derivatives and with offer of three chosen banks regarding hedging against currency risks. Chapters six and seven are fundamental parts of this thesis. These chapters are based on expert consultations with employees of three banks. Using practical example the process of pricing, accounting and reporting of currency forward is drawn. Two possible methods of accounting and reporting are considered as (i) derivative for trading purposes or (ii) cash flow hedging derivative. General conditions for OTC contracts and the summary of its pricing, accounting and reporting are laid down subsequently. The purpose of the diploma thesis point is to create a methodology useful in the real terms by limited liability companies when considering the possibility of hedging via derivatives. This methodology is the focus of the last chapter of the paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Zidkova_K14N0043K_FEK.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
pv zidkova.PDFPosudek vedoucího práce576,83 kBAdobe PDFView/Open
po Zidkova.PDFPosudek oponenta práce539,79 kBAdobe PDFView/Open
Zidkova.PDFPrůběh obhajoby práce288,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.