Title: Řešení pohledávek po splatnosti v České republice a Spolkové republice Německo
Other Titles: Solution of overdue debts in the Czech Republic and Germany
Authors: Bauerová, Jitka
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Jandečka Miroslav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23277
Keywords: pohledávky po splatnosti;opravné položky;odpis;dlužník;věřitel;vymáhání
Keywords in different language: overdue claims;allowance;depreciation;the debtor;creditor;collection
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu vlivu řešení pohledávek po splatnosti na ekonomickou situaci a finanční výkaznictví věřitele dle právních předpisů České republiky a Německa. Podstatou analýzy řešení pohledávek po splatnosti byl přístup z právního, účetního a daňového hlediska. Z právního hlediska byl analyzován mimosoudní a soudní způsob vymáhání pohledávek. Analýza účetního řešení byla zaměřena na dodržování principu opatrnosti při finančním vykazování pohledávek. Z daňového hlediska byl posuzován dopad použitých nástrojů přeceňování do základu daně z příjmů účetní jednotky. Na základě analýzy řešení pohledávek po splatnosti u zvoleného podnikatelského subjektu byly identifikovány nedostatky a problémy stávajících řešení, byla navržena nová řešení, dvě řešení byla implementována v praxi. Výsledky implementace umožnily porovnání situace před a po implementaci. Dalším přínosem práce byla praktická komparace vybraných metod řešení pohledávek po splatnosti v obou zemích ve formě případových studií, která ukázala vliv odlišných způsobů řešení na ekonomickou situaci a finanční výkaznictví věřitele v České republice a ve Spolkové republice Německo.
Abstract in different language: In my thesis, I focus on overdue receivables management analysis and its impact onto the creditor's economical situation and financial reporting according to Czech and German regulations. The basis of the analysis are legal, tax and accountancy aspects of overdue receivables management. In the legal aspect I analyse judicial and extrajudicial enforcement way of debt collection. The principle of prudence at company's financial reporting was analysed using the accountancy aspect. In the tax aspect my analysis focuses on impact of steps of repricing to the earning tax base. Based on the overdue receivables management analysis at a selected company I have identified weaknesses of a current solution's set up in the chosen company and based on this new improvements were suggested. Two of the suggested improvements were implemented. The results of this implementation allowed comparison of the situation before and after the improvements were installed. The following comparison of overdue receivables management methods between The Czech Republic and The Federal Republic of Germany showed different impact on financial reporting and economical situation of creditors in these to countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA na portal ZCU.pdfPlný text práce8,56 MBAdobe PDFView/Open
pv Baureova.pdfPosudek vedoucího práce779,18 kBAdobe PDFView/Open
po Bauerova.pdfPosudek oponenta práce645,45 kBAdobe PDFView/Open
Bauerova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce305,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23277

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.