Title: Pojetí reálné hodnoty ve finančním účetnictví
Other Titles: The concept of fair value in financial accounting
Authors: Červená, Lucie
Advisor: Hinke Jana, Ing. Ph.D.
Referee: Zborková Jitka, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23280
Keywords: ias/ifrs;reálná hodnota;oceňování;ifrs 13;ias 41;tržní cena;hlavní trh;zemědělství
Keywords in different language: ias/ifrs;fair value;measurement;ifrs 13;ias 41;quoted price;principal market;agriculture
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá reálnou hodnotou definovanou Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část práce poskytuje podklad pro porozumění oceňování v rámci těchto standardů a zároveň jeho porovnání s oceňováním v účetnictví vedeným dle českých právních předpisů. V praktické části práce je zkoumáno možné použití reálné hodnoty v konkrétním zemědělském subjektu při oceňování a přeceňování biologických aktiv společně se zemědělskou produkcí. Důraz je kladen na identifikaci hlavního trhu pro vybraná aktiva z rostlinné a živočišné výroby. Na různých výších nalezených tržních cen je poté ilustrováno využití této reálné hodnoty. Na závěr je posouzen vliv těchto tržních cen převzatých z rozdílných hlavních trhů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the fair value and fair value measurement as defined in the International Financial Reporting Standards IAS/IFRS. In the theoretical part the issue of IFRS measurement as general is explained and comparison with measurement used in czech accounting is conducted. The practical part is focused on the process of determination the fair value of biological assets and agricultural produce in particular agricultural enterprise. Analysed is the use of various determined principal markets and how can their quoted prices be exploited. In the end the impact of different quoted prices based on chosen principal (most advantageous) markets is assessed and summarised.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CERVENA,lucie.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
po cervena.pdfPosudek oponenta práce568,69 kBAdobe PDFView/Open
cervena pv.pdfPosudek vedoucího práce600,71 kBAdobe PDFView/Open
Cervena obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce252,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.