Title: Nákladový controlling ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of costs in a selected company
Authors: Fialová, Eva
Advisor: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Referee: Kolářová Hana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23282
Keywords: controlling;náklady;druhy nákladů;nákladové kalkulace;reporting
Keywords in different language: controlling;cost;types of costs;cost calculation
Abstract: Předložená práce je zaměřena na nákladový controlling v podniku. V úvodní části je vymezen teoretický základ, který vysvětluje pojem controlling, popisuje jeho historický vývoj a zaměřuje se na funkce, nástroje a úlohy nákladového controllingu. Rovněž je definován pojem náklady, je uvedeno členění nákladů z různých hledisek a jsou popsány druhy kalkulací. Dále je uveden systém reportingu, který s controllingem úzce souvisí. Po teoretické části následuje praktická část, v jejímž úvodu je představen a charakterizován zvolený podnik. Další kapitola se věnuje analýze současného stavu controllingu zaměřené na činnosti controllingového oddělení, na informační systém a controlling nákladů včetně kalkulací. V závěrečné části jsou zhodnoceny dosavadní aktivity v oblasti nákladového controllingu a jsou uvedeny návrhy na možná zlepšení.
Abstract in different language: This Diploma Thesis focuses on cost controlling in a selected company. The first part covers theoretical background, explains the term "cost controlling" and its historical evolution. Objectives, tasks and mechanisms are reviewed next. Term "Cost" is defined and various viewpoints and frames of reference for Cost Divisions are put forward. Fundamental calculations are described, along with commentary on Reporting as related to cost controlling. Second, practical part opens with introduction and characterization of the case Company. Subsequently, current cost controlling practices are analyzed, specifically focusing on Controlling Department activities, IT system review and applied calculations. Final Section provides an assessment of existing cost controlling practices and offers recommendations for desirable improvements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Eva_Fialova.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
pv fialova.pdfPosudek vedoucího práce594,53 kBAdobe PDFView/Open
Fialova po.pdfPosudek oponenta práce923,97 kBAdobe PDFView/Open
Fialova obhaj..pdfPrůběh obhajoby práce208,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23282

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.