Title: Daňové plánování podnikatelských subjektů
Other Titles: The entrepreneurs tax planning.
Authors: Hrbková, Nikola
Advisor: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Referee: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23285
Keywords: daňový ráj;mezinárodní daňové plánování;nadnárodní společnosti;dvojí zdanění;optimalizace zdanění
Keywords in different language: tax haven;international tax planning;multinational companies;double taxition;optimization of taxation
Abstract: Tématem diplomové práce je proces mezinárodního daňového plánování a vyhledávání daňových zvýhodnění a následná optimalizace zdanění. První část práce je zaměřena na teoretické vysvětlení pojmů, jako jsou například daňový ráj, harmonizace zdanění, dvojí zdanění, mezinárodní daňové plánování. V druhé části je pak specifikována daňová soustava v České republice a ve třetí části je charakterizován proces mezinárodního daňového plánování, jednotlivé osoby a náklady s ním související. Nejobsáhlejší část práce se pak zabývá samotným mezinárodním daňovým plánováním pro ekonomický subjekt OTSAR s.r.o. V této části je charakterizován ekonomický subjekt, dále jsou zde specifikovány jednotlivé charakteristiky vybrané země. Také je zde popsaný daňový systém ve Švýcarku, jednotlivé povinnosti pro společnost OTSAR s.r.o. V závěrečné části práce jsou vypočítány modelové příklady daňových povinností ekonomického subjektu v České republice a Švýcarsku. Ke konci práce je pak zhodnocení dosažení cíle, podloženého nejvýznamnějšími výsledky vyplývajícími z daňového plánování, jeho přínosy a doporučení pro ekonomický subjekt.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the process of international tax planning and the search for tax concessions and subsequent optimization of taxation. The first part focuses on theoretical explanations of concepts, such as a tax haven, harmonization of taxation, double taxation, international tax planning. The second part is specified tax system in the Czech Republic and the third part is characterized by a process of international tax planning, individuals and the costs associated with tax planning. The most extensive part of the thesis deals with the actual international tax planning for businesses OTSAR s.r.o. This section is characterized by an economic subject, there are also specifies the individual characteristics of the chosen country. Also is here described the tax system in Switzerland, the different responsibilities for the company OTSAR s.r.o. In the final part are calculated model examples of tax calculations in the Czech Republic and Switzerland. In the end then evaluate the achievement of goals, backed with the most significant results arising from tax planning, the benefits of tax plannings and recommendations for the economic subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Nikola_Hrbkova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
pv Hrbkova.pdfPosudek vedoucího práce745,75 kBAdobe PDFView/Open
hrbkova po.pdfPosudek oponenta práce617,27 kBAdobe PDFView/Open
hrbkova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce244,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.