Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZborková Jitka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJeníčková, Lucie
dc.contributor.refereeBenešová Lenka, Ing.
dc.date.accepted2016-6-1
dc.date.accessioned2017-02-21T08:21:20Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:21:20Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66873
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23286
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je vytvořit vnitřní směrnici pro účetní výkaznictví vybraného společenství vlastníků jednotek. Práci lze rozdělit na dvě hlavní části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou nejprve popsány formy bydlení a spoluvlastnictví domu v České republice v kontextu současných trendů. Poté jsou zde představena základní právní, účetní a daňová specifika společenství vlastníků jednotek. Následně je objasněna problematika rozvahového a výsledkového způsobu účtování a úskalí spojená s jeho aplikací ve společenství vlastníků jednotek a problematika majetku tohoto subjektu. V praktické části práce je nejprve představen vybraný subjekt a jeho hospodaření. Následně jsou zmapovány metodické postupy v jednotlivých oblastech účetního výkaznictví vybraného subjektu. Tyto postupy jsou zhodnoceny a v návaznosti na provedené zhodnocení jsou navrženy změny v problematických oblastech metodických postupů účetního výkaznictví vybraného subjektu společně s dalšími doporučeními. Výstupem předložené práce je návrh vnitřní směrnice pro metodické postupy účetního výkaznictví vybraného subjektu.cs
dc.format100 s. (164 280 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbytové spoluvlastnictvícs
dc.subjectspolečenství vlastníků jednotekcs
dc.subjectspráva domu a pozemkucs
dc.subjectúčetní výkaznictvícs
dc.subjectúčetní metodycs
dc.titleMetodické postupy účetního výkaznictví společenství vlastníků jednotekcs
dc.title.alternativeMethodical Procedures in Financial Reporting of Association of Unit Ownersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main purpose of this diploma thesis is to construct the internal directive for methodical procedures in financial reporting of the chosen association of unit owners. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. In the beginning of the theoretical part is a description of the forms of housing and house ownership in Czech Republic in the context of current trends. The next part introduces the basic legal, accounting, and tax specifics of the association of unit owners. The theoretical part then deals with the issues concerning balance sheet and result technique of accounting and the difficulties connected with its application in the association of unit owners along with the issues concerning the assets of the association of unit owners. The practical part firstly introduces the chosen subject and its activities. Then the methodical procedures in each particular part of the financial reporting of the chosen subject are mapped. The procedures are then evaluated. Following the evaluation, the changes in the problematic areas of the methodical procedures in financial reporting of the chosen subject are proposed along with other recommendations. The outcome of the thesis is a proposal of the internal directive for methodical procedures in financial reporting of the chosen subject.en
dc.subject.translatedhousing ownershipen
dc.subject.translatedassociation of unit ownersen
dc.subject.translatedbuilding administrationen
dc.subject.translatedfinancial reportingen
dc.subject.translatedaccounting methodsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jenickova_2016.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
po Jenickova.pdfPosudek oponenta práce751,51 kBAdobe PDFView/Open
jenickova pv.pdfPosudek vedoucího práce585,52 kBAdobe PDFView/Open
jenickova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce247,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23286

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.