Title: Financování domova pro osoby se zdravotním postižením
Other Titles: Financial management of the home for people with disabilities
Authors: Sazamová, Petra
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Vyhnalová Ivana, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23297
Keywords: nezisková organizace;příspěvková organizace;financování;sociální služby;domov pro osoby se zdravotním postižením
Keywords in different language: non-profit organization;allowance organization;financing;social services;home for people with disabilities
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na analýzu financování Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, který je příspěvkovou organizací. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány neziskové organizace jako celek a příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, které se řadí do neziskového sektoru. Poté se teoretická část zabývá financováním neziskových organizací, jejich principy, zdroji, ale především finančními aspekty příspěvkových organizací. Druhou částí je praktická, ve které po představení zmíněné příspěvkové organizace, následuje rozbor jejího hospodaření v letech 2011 2015, tedy analýza výnosů, nákladů a výsledku hospodaření. Na základě detailně zpracovaného rozboru hospodaření je provedeno zhodnocení finančního hospodaření a z něho vyplývající návrhy na zlepšení stávající situace a další možnosti financování.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of financing the Home for people with disabilities Bystřice nad Úhlavou, which is allowance organization. The thesis is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are first characterized non-profit organizations as a whole and allowance organizations established by the local government, which belong to the non-profit sector. The theoretical part then deals with the financing of non-profit organizations, their principles, sources of funding, but especially the financial aspects of allowance organizations. The second part is practical, in which the introduction of said allowance organization is followed by the analysis of its financial performance in the years 2011 2015, it means the analysis of revenues, costs and economic result. Based on a detailed analysis of the financing is made an overall evaluation of the financial situation of the allowance organization, from which ensue proposals for improvement the current situation and further funding opportunities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dp_Sazamova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
pv sazamova.pdfPosudek vedoucího práce584,09 kBAdobe PDFView/Open
po sazamova.pdfPosudek oponenta práce490,03 kBAdobe PDFView/Open
sazamova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce238,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.