Title: Ekonomika a financování konkrétního zdravotnického zařízení
Other Titles: Economics and financing of specific medical organization
Authors: Toušová, Oldřiška
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Vejskal Martin, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23300
Keywords: zdraví;zdravotnická zařízení;náklady;výnosy
Keywords in different language: health;medical facilities;expenses;revenues
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou hospodaření a financování daného zdravotnického zařízení, konkrétně je pozornost věnována vybrané nemocnici. V teoretické části je charakterizován zdravotnický systém České republiky včetně způsobů financování jednotlivých zdravotnických zařízení. V praktické části je provedena analýza nákladů a výnosů vybrané nemocnice ve sledovaných letech 2011 až 2014. Na základě provedené analýzy byla navržena opatření, která by vedla ke zlepšení výsledku hospodaření. V rámci navržených opatření bylo mimo jiné doporučeno snížit počet ošetřovatelského personálu na interním oddělení dané nemocnice. Toto doporučení bylo zjištěno na základě Metody pro stanovení počtu a kvalifikačního zastoupení ošetřovatelského personálu na standardních ošetřovatelských jednotkách pro dospělé oborů interních, chirurgických, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelských a pobytových lůžkách, jako východisko pro vytvoření standardu personálního vybavení daného pracoviště.
Abstract in different language: This thesis deals with the management and financing of specific medical organization, specifically attention is paid to the particular hospital. The theoretical part is characterized by the health system of the Czech Republic, including ways of financing individual medical facilities. In the practical part is made an analysis of expenses and revenues in the particular hospital in the years 2011 - 2014. Based on the analysis, the measures, which would improve profit, was suggested. As part of the proposed measures, among other things, it recommended to reduce the number of nursing staff in the internal department of the hospital. This recommendation was based on the method that was applied to selected department. It is called Method for establishing the number and qualification structure of nursing personnel at standard nursing units for adults at internal , surgical, gynecological and obstetric departments, in nursing and staying beds as a starting point for establishing a standard for personnel required at each working site.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tousova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
pv tousova.pdfPosudek vedoucího práce662,08 kBAdobe PDFView/Open
po tousova.pdfPosudek oponenta práce766,81 kBAdobe PDFView/Open
tousova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce289,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.