Název: Frekvenční charakteristiky trakčního pohonu s asynchronním motorem
Další názvy: Frequency characteristics of induction machine traction drive
Autoři: Švejda, Václav
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2340
Klíčová slova: frekvenční charakteristika;trakční pohon;buzené kmity
Klíčová slova v dalším jazyce: frequency characteristic;traction drive;injected oscillations
Abstrakt: Tato práce zkoumá frekvenční charakteristiky trakčního pohonu. Za tímto účelem byl sestaven simulační model trakčního pohonu s asynchronním motorem a skalárním řízením s otáčkovou zpětnou vazbou. Dále byla simulována problematika buzených kmitů a zkoumána odolnost pohonu vůči těmto kmitům v závislosti na jejich frekvenci. Touto simulací byly získány frekvenční charakteristiky trakčního pohonu. Získané výsledky simulací byly následně ověřeny měřením na modelu trakčního pohonu v laboratoři. Stručně bylo představeno schéma měniče pro generování budících proudů a popsán princip měření frekvenčních charakteristik.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper examines the frequency characteristics of the traction drive. For this purpose a simulation model of traction drive with asynchronous motor and a speed feedback scalar control was built. Then the issues with injected oscillations were simulated and the drive resistance to these oscillations depending on their frequency was examined. With this simulation the frequency charakteristics of the traction drive were obtained. The results of simulations were validated by measuring on the model of the traction drive in the laboratory. The scheme of the current injecting converter and the destcription of the principle of measurement of frequency charakteristics was introduce briefly.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka_svejda_v.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047180_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047180_oponent.pdfPosudek oponenta práce471,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047180_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2340

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.