Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVýchodská, Barbora
dc.contributor.refereeTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-13
dc.date.accessioned2017-02-21T08:23:52Z-
dc.date.available2015-10-23
dc.date.available2017-02-21T08:23:52Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier66599
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23428
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou risk managementu, která je v rámci textu dále specifikována na rizika a krizové faktory v rezortu zdravotnictví. Autorka práce nejdříve mapuje management rizik v teoretické rovině a dále se zabývá souvislostmi risk managementu v rovině legislativní, zejména pak v měřítku Evropské unie. Další kapitoly práce jsou věnovány zvolené konkrétní společnosti CHIROS s.r.o., která reprezentuje soukromý sektor zdravotnictví v České republice. Podnik je přehledně představen, přiblížen pomocí SWOT analýzy a následně je proveden rozbor podnikových krizových procesů a situací. Vlastním empirickým výzkumem v podobě dotazníkového šetření se autorka ve druhé části práce dostává k datům a informacím, které odráží názory a zkušenosti zaměstnanců společnosti v kontextu rizik a mimořádných událostí ve zdravotnictví. Hlavního cíle předkládané bakalářské práce je následně dosaženo prostřednictvím autorsky navrženého evaluačního plánu rizik a analýzy rizik společnosti. Text uzavírá série návrhů a finančně vyčíslených doporučení, formulovaná na základě výsledků rizikové analýzy. Poslední částí práce je autorský koncept krizového plánu společnosti CHIROS s.r.o.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrisk managementcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectrizika ve zdravotnictvícs
dc.subjectkrizové procesycs
dc.subjectkrizové situacecs
dc.titleRisk management ve zdravotnictvícs
dc.title.alternativeRisk management in healthcareen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the issue of risk management and further specifies this topic in terms of risks and crisis factors in the healthcare sector. Firstly, the author of this thesis delineates topic of risk management on a theoretical level and then examines the implications of risk management at the legislative level especially within the European Union. Following chapters are devoted to specifically chosen company CHIROS Ltd., which represents the private business within the healthcare sector in the Czech Republic. The company is clearly presented, described through the SWOT analysis and subsequently the emergency procedures and situations within the company are analysed. By means of own empirical research in the form of conducted questionnaire survey, the author acquires data and information, which reflect personal opinions and experiences of employees in the context of risks and emergency procedures in the healthcare sector. The main objective of this thesis is then achieved through the proposed evaluation plan of risks and risk analysis of the company. The text is concluded by series of proposals and financially quantified recommendations formulated and based on the results of company's risk analysis. The last part of this thesis presents a concept of a crisis plan of CHIROS Ltd.en
dc.subject.translatedrisk managementen
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedcrisis/emergencyen
dc.subject.translatedrisks in healthcareen
dc.subject.translatedemergency proceduresen
dc.subject.translatedemergency situationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vychodska_Barbora_K13B0442P.pdfPlný text práce16,44 MBAdobe PDFView/Open
Vychodska B. - V.PDFPosudek vedoucího práce634,77 kBAdobe PDFView/Open
Vychodska B. - O.PDFPosudek oponenta práce854,69 kBAdobe PDFView/Open
Vychodska B. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce224,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23428

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.