Title: Fundraisingový plán pro vybranou neziskovou organizaci
Other Titles: Fund-raising plan for chosen non-profit institution
Authors: Šrámková, Tereza
Advisor: Králová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23435
Keywords: nezisková organizace;fundraising;marketing pro neziskové organizace;fundraisingový plán
Keywords in different language: non-profit organization;fundraising;marketing for non-profit organizations;fundraising plan
Abstract: Bakalářská práce obsahuje kapitolu věnovanou neziskovým organizacích, jejich typologii a právním formám. Z právních forem jsou zmíněny spolky, ústav, nadace a nadační fond, registrované církve a náboženské společnosti a sociální družstvo. Dále je zmíněn marketing neziskových organizací. Druhá kapitola se zabývá fundraisingem, úlohou dárců a fundraisera. Závěr teoretické části uvádí zásady fundraisingu. Praktická část obsahuje popis Diecézní charity Plzeň konkrétně její činnost v Chebu, rozebírá její náklady a výnosy a porovnává je s Diakonií Západ. Další kapitola shrnuje nové potenciální zdroje financování chebských poboček Diecézní charity Plzeň. Na závěr jsou navrhnuty dvě fundraisingové aktivity přednáška o finanční gramotnosti a turnaj ve stolním tenise.
Abstract in different language: The bachelor thesis contains a chapter regarding non-profit organizations, their typology and legal forms. There are associations, institute, foundation and endowment fund, registered churches and religious societies and social cooperative mentioned in terms of those legal forms. The marketing of non-profit organizations is also mentioned. The second chapter deals with fundraising, the role of a donor and a fundraiser. At its end, theoretical part describes principles of fundraising. The practical part of the thesis contains a description of the "Diecézní charita Plzeň ", specifically its operations in Cheb. There is an analysis of costs and revenues, and their comparison with the "Diakonie Západ". The next chapter summarizes new potential sources of funding for the "Diecézní charita Plzeň" in Cheb. In conclusion, there are two fundraising activities suggested a lecture on financial literacy and a table-tennis tournament.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Tereza_Sramkova.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Sramkova T. - V.PDFPosudek vedoucího práce587,31 kBAdobe PDFView/Open
Sramkova T. - O.PDFPosudek oponenta práce556,05 kBAdobe PDFView/Open
Sramkova T. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce220,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.