Title: Podnikání vybrané obchodní firmy
Other Titles: Business activities of the selected company
Authors: Roudová, Iveta
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Petrtyl Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23448
Keywords: podnikání;podnik;marketingový mix;swot analýza;porterův model pěti sil;materiálový a informační tok
Keywords in different language: business activities;business company;marketing mix;swot analysis;porter´s five forces analysis;material and information flow
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení podnikání vybrané obchodní firmy DFH Haus CZ s.r.o., určení postavení společnosti na českém a německém trhu a doporučení opatření pro posílení její podnikatelské činnosti. V teoretické části práce jsou vysvětleny pojmy podnik a podnikatelská činnost, marketingový mix, marketingové analýzy SWOT analýza a Porterův model pěti sil, materiálový a informační tok. Praktická část charakterizuje vybranou obchodní společnost DFH Haus CZ s.r.o. a její postavení na trhu. Pomocí marketingového mixu jsou popsány čtyři složky podniku produkt, cena, místo a propagace. Dále jsou provedeny dvě marketingové analýzy. SWOT analýza posuzuje vnitřní a vnější prostředí podniku. Porterův model pěti sil zhodnocuje vnější prostředí podniku. Další část analyzuje materiálový a informační tok vybrané společnosti. V poslední části bakalářské práce jsou doporučena opatření pro posílení podnikatelské činnosti společnosti DFH Haus CZ s.r.o.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the evolution of the business activities of the selected company DFH Haus CZ s.r.o., and also on the determination of the position on the Czech and German market and recommendation of measures to improve its business activity. In the theoretical part of thesis there are explained terms such are business company and business activities, marketing mix, marketing analysis SWOT analysis and Porter´s five forces analysis, material and information flow. Practical part characterizes selected company DFH Haus CZ s.r.o. and its position on the market. There are described four components of the company product, price, place and promotion by using the marketing mix. There are used two marketing analysis. SWOT analysis is focused on internal and external business environment. Porter´s five forces model evaluates external business environment. Next part analyzes material and information flow of the selected company. In the last part of this bachelor thesis there are proposal measures to improve business activity of the company DFH Haus CZ s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - odevzdani pres portal.pdfPlný text práce12,05 MBAdobe PDFView/Open
Roudova_V.pdfPosudek vedoucího práce558,97 kBAdobe PDFView/Open
Roudova_O.PDFPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Roudova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.