Title: Logistika vybrané firmy
Other Titles: Logistics of selected company
Authors: Pirohovičová, Markéta
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23450
Keywords: logistika;logistický řetězec;dodavatelé;partnerství;materiálové a informační toky;zásoby
Keywords in different language: logistics;logistics chain;suppliers;partnership;material and information flows;inventory
Abstract: Předložená práce analyzuje stávající logistiku firmy PROFORM CNC Nástrojárna, spol. s r. o. K realizaci bakalářské práce bylo využito odborné literatury, interních zdrojů podniku a osobních konzultací se zaměstnanci firmy. Počátek práce je věnován teoretickému úvodu do logistiky, vymezení základních pojmů, definic a logistických činností. Následující část práce popisuje základní údaje o podniku Proform a o jeho téměř výhradním odběrateli společnosti Gerresheimer Werkzeugbau Wackerdorf GmbH, která je zároveň dodavatelem firmy. Další oddíl práce se věnuje popisu a hodnocení dodavatelů Proformu, analýze toků materiálu a informací v logistickém řetězci firmy, zásobám, jejich skladování, dále logistice ve výrobě, přepravě a pohybu dokladů během dodávek materiálu či výrobků. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy pro zlepšení plánování a řízení logistických činností Proformu.
Abstract in different language: The presented thesis analyzes existing logistics of the company PROFORM CNC Nástrojárna, spol. s r. o. The work was realised by the professional literature, internal resources and personal consultations with employees of the company. The first part contains a theory of logistics, basic concepts, definitions and logistics activities. The following section describes details about the company Proform and its almost exclusive customer the company Gerresheimer Werkzeugbau Wackerdorf GmbH, which is also a supplier of the company Proform. Another part deals with a description and evaluation of suppliers of Proform, analysis of material and information flows in the logistics chain of the company, then inventory and its storage, logistics in the production, transportation and the circulation of documents during a material or products supply. Integral parts of the work are proposals how to improve the planning and management of logistics operations in the company Proform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Logistika vybrane firmy.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
Pirohovicova_V.pdfPosudek vedoucího práce626,9 kBAdobe PDFView/Open
Pirohovicova_O.pdfPosudek oponenta práce537,36 kBAdobe PDFView/Open
Pirohovicova_P.pdfPrůběh obhajoby práce186,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.