Title: Specifika marketingové komunikace vybrané společnosti působící v tabákovém průmyslu
Other Titles: Marketing communication specifics of chosen company operating in the tobacco industry
Authors: Krausová, Veronika
Advisor: Čechurová Lenka, Ing.
Referee: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23473
Keywords: marketing;marketingová komunikace;komunikace;reklama;philip morris;regulace reklamy
Keywords in different language: marketing;marketing communication;communication;advertisement;advertising;philip morris;advertising regulations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace společnosti působící v tabákovém průmyslu. Toto odvětví je v rámci marketingové komunikace regulované zákonem, zvláště pak Zákonem o regulaci reklamy. V teoretické části práce jsou pomocí literárních zdrojů popsány základní pojmy spojené s teorií marketingu, přede-vším pak s marketingovou komunikací. Dále se tato část zaměřuje na zhodnocení situace na trhu s tabákovými výrobky a je zde představena i problematika elektronických cigaret. Poslední kapitola teoretické části obsahuje základní informace o společnosti Philip Morris International (PMI) a Philip Morris ČR a.s. Praktická část uplatňuje teoretické poznatky přímo na společnosti PMI, obsahuje konkrétní příklady marketingového i komunikačního mixu a porovnává vybrané značky cigaret společnosti PMI s konkurenčními podniky. Konečná část celé práce pak shrnuje závěry a doporučení pro společnost PMI.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with marketing communication issues of a company acting in the tobacco industry. Within the marketing communication is this sector regulated by the law, especially then by the Act on Advertising Regulation (Zákon o regulaci reklamy). The theoretical part is occupied with description of basic terms related to the theory of marketing, mainly to the marketing communication, based on literary sources. This part is focused on evaluation of the situation in the market with tobacco products and there are described the issues of electronic cigarettes. The last chapter of the theo-retical part contains basic information about the companies Philip Morris International (PMI) and Philip Morris ČR a.s. The practical part applies the theoretical knowledge on the company PMI, contains concrete examples of the marketing and communication mix and compares picked cigarette brands made by the company PMI with rival companies. The final part of the thesis sums up conclusions and recommendations for the company PMI.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Veronika Krausova.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Krausova_O.pdfPosudek oponenta práce523,53 kBAdobe PDFView/Open
Krausova_P.pdfPrůběh obhajoby práce164,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.