Title: Analýza zásob z účetního a daňového hlediska
Other Titles: Inventory Analysis from Accounting and Tax Perspective
Authors: Grundzová, Andrea
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23524
Keywords: zásoby;účtování;oceňování;inventarizace;daně
Keywords in different language: inventory;accounting;pricing;inventorying;taxes
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu zásob z účetního a daňového hlediska. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy. Zásoby a jejich druhy, účtování a oceňování. Dále je zde vysvětlena inventarizace zásob a druhy daní, které souvisí se zásobami. V praktické části bakalářské práce jsou analyzovány zásoby a daně v konkrétním podniku Stora Enso. Konkrétní druhy zásob včetně fotografií. Metody účtování, oceňování a evidence zásob. Následuje rozbor daní, které souvisejí se zásobami a daňové dopady. V závěru je uvedeno zhodnocení a doporučení ke zlepšení finanční situace v podniku Stora Enso.
Abstract in different language: The presented work is focused on inventory analysis from accounting and tax perspective. The theoretical part defines basic concepts. Inventories and species of inventory, accounting and pricing. Further is explained inventorying of inventory and species of taxes that are related to inventories. In the practical part bachelor thesis are analysed inventories and taxes in the specific company Stora Enso. Specific species of inventory including photos. Methods of accounting and pricing, evidence of inventory. Followed by the analysis of taxes that are related to inventories and tax implications. In the conclusion is stated evaluation and recommendations to improve the financial situation a company Stora Enso.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Grundzova_Andrea.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
pvb grundzova.PDFPosudek vedoucího práce779,22 kBAdobe PDFView/Open
pob Grundzova.PDFPosudek oponenta práce533,23 kBAdobe PDFView/Open
Grudzova.PDFPrůběh obhajoby práce274,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.