Title: Finanční hospodaření města Rokycany
Other Titles: Financial management of the town Rokycany
Authors: Kouřilová, Veronika
Advisor: Burešová Veronika, Ing. Ph.D.
Referee: Hruška Zdeněk, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23548
Keywords: město;příjmy;výdaje;rozpočet;finanční hospodaření
Keywords in different language: town;income;expense;budget;financial management
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřená na finanční hospodaření města Rokycany, jejímž cílem je analyzovat příjmy a výdaje města, zhodnotit jeho situaci a navrhnout opatření ke zlepšení stávajícího stavu. V teoretické části jsou definovány územní samosprávné celky, jejich orgány a dále je popsáno jejich financování, včetně rozpočtu, metod jeho sestavování, rozpočtového procesu a rozpočtové skladby. V praktické části je nejprve představeno město Rokycany, jeho historie, současnost a samospráva. Poté je provedena analýza příjmů a výdajů města za sledované období 2010-2014, na které navazuje financování města, a jsou vypočítány některé finanční ukazatele. Na základě těchto poznatků je dále provedeno zhodnocení současné situace a v závěru práce jsou navržena opatření, která mohou vést ke zlepšení stávající finanční situace města.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the financial management of the town Rokycany, whose aim is to analyse income and expenses of the city, to evaluate the situation and suggest measures to improve its current state. The theoretical part describes the local governments, their authorities and described their finances, including the budget, its methods of compiling, budget process and budget structure. In the practical part is first introduced the town of Rokycany, its history, present day and local governments. Then is an analysis of income and expense of the town for the period 2010-2014, which is followed financing of the town, and are calculated some financial indicators. These knowledge are used to assess the current situation. Lastly, measures are proposed, that may lead to the improvement of the current financial situation of the town.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Kourilova_Veronika.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
kourilova pv.pdfPosudek vedoucího práce744,99 kBAdobe PDFView/Open
bo kourilova.pdfPosudek oponenta práce549,69 kBAdobe PDFView/Open
kourilova obhaj.pdfPrůběh obhajoby práce221,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23548

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.