Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVávra František, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorSvobodová, Kateřina
dc.contributor.refereeNový Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-15
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:43Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:26:43Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-13
dc.identifier63526
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23614
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá důchodovým systémem České republiky z pohledu poskytovatele penze. Cílem této práce je sestavení bilance důchodového pojištění v budoucnosti a prozkoumání některých možností kompenzace deficitů důchodového pojištění v podobě parametrických změn. Z provedených analýz jsme dospěli k závěrům, že důchodové pojištění bude v budoucnu čelit hrozbě v podobě odchodu silných ročníků ze 70. let do starobního důchodu po roce 2035, což zapříčiní výrazné zvýšení deficitů důchodové pojištění. Parametrická změna, která by nejúčinněji bojovala s tímto vzrůstem deficitů, je další navyšování důchodového věku. Ve druhé části této práce je důchodové pojištění porovnáno se zvoleným penzijním fondem, a to jak co do výše nároku na penzi po účasti v penzijním systému, tak co do provozních nákladů. Pro toto srovnání jsou zvoleni modeloví pracovníci a zkonstruovány jejich kariérní modely. Z výsledků je patrné, že by penzijní fondy při správném fungování poskytovaly námi definovaným účastníkům vyšší starobní důchody než důchodové pojištění a k jejich dosažení potřebují menší objem prostředků díky jejich kapitalizaci a nezahrnování solidarity. Z pohledu nákladovosti provozu systémů se oba penzijní systémy jeví obdobně nákladné.cs
dc.format73 s., XV s. (181 030 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpenzijní systémycs
dc.subjectpenzecs
dc.subjectdůchodové pojištění české republikycs
dc.titleEkonomické modelování penzijních systémů z pohledu poskytovatele penze.cs
dc.title.alternativeEconomic modeling of pension schemes from perspective of provider of pension.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the Czech Republic pension system from the perspective of a pension provider. The aim of this thesis is to compile balance of pension insurance in the future and to examine some possibilities of compensation of the pension insurance deficits in the form of parametric changes. Based on performed analysis, we came to the conclusion that pension insurance will face a threat in the future, because of the retirement of baby boomers of the 70's after the year 2035, which will result in a significant increase of pension insurance deficits. The parametric change, which would struggle with this deficit increase most effectively, comprises in further increase of the retirement age. In the second part of this thesis is pension insurance compared with a selected pension fund from the view of the amount of pension entitlement after participating in the pension system, as well as from the view of operating costs. For this comparison, model workers were elected and their career models made. The results show that correctly functioning pension funds would provide our participants higher pension than in case of the pension insurance and that less of finances are needed due to their capitalization and exclusion of solidarity. From the view of operation costs of the systems, both pension systems seem to be similarly expensive.en
dc.subject.translatedpension systemsen
dc.subject.translatedpensionen
dc.subject.translatedczech republic pension insuranceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Svobodova.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
PV_Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce102,9 kBAdobe PDFView/Open
PO_Svobodova.pdfPosudek oponenta práce125,43 kBAdobe PDFView/Open
P_Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce40,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.