Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPekarská Jana, Ing.
dc.contributor.authorLindauerová, Dominika
dc.contributor.refereeMrázek Richard, Ing. Bc.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T08:26:46Z-
dc.date.available2015-10-1
dc.date.available2017-02-21T08:26:46Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-5-24
dc.identifier67804
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23620
dc.description.abstractTato práce je věnována evidenci vlastnických práv k nemovitostem. V úvodu práce jsou popsány počátky vedení zápisů vlastnictví do zemských desek a následně do pozemkových knih. V dalších částech se práce věnuje historickým událostem, které způsobily změny ve vedení evidence vlastnických práv. Například válka, vznik Československé republiky nebo změna občanského zákoníku v roce 1951. Některé změny se prolínají do dnešní doby. Jedna z posledních kapitol je věnována dnešnímu způsobu evidence a duplicitnímu zápisu vlastnictví. V závěru práce jsou uvedeny dva konkrétní příklady popisující příčiny vzniku duplicitního zápisu vlastnictví v závislosti na historickém vývoji evidence vlastnických práv k nemovitostem.cs
dc.format63 s. (98 672 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkatastr nemovitostícs
dc.subjectpozemková knihacs
dc.subjectlist vlastnictvícs
dc.subjectsbírka listincs
dc.subjectduplicitní zápis vlastnického práva.cs
dc.titleVývoj evidence vlastnických práv k nemovitostem v Čecháchcs
dc.title.alternativeDevelopment of evidence of ownership rights to the real property in Bohemiaen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work is dedicated to the registration of property rights to real. In the introduction, the thesis describes the beginnings of keeping records of property rights in domesday books, and then in the land registry book. In other parts of the thesis is devoted to historical events which have caused changes in the keeping records of the registration of property rights. For example, the war, the formation of the Czechoslovak Republic or change of the civil code in 1951. Some of the changes are blending to the present day. One of the last chapters is devoted to today's way of registration of property rights and to duplicate registration of property rights. At the conclusion of the thesis are two specific examples which describe causes of duplicate records of property rights depending on the historical development of the registration of property rights to real estate.en
dc.subject.translatedcadastre of real estatesen
dc.subject.translatedland registry booken
dc.subject.translatedowner's folioen
dc.subject.translatedcollection of documentsen
dc.subject.translatedduplicate registration of property rights.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dip_prace_Lindauerova.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
PV_Lindauerova.pdfPosudek vedoucího práce809,36 kBAdobe PDFView/Open
PO_Lindauerova.pdfPosudek oponenta práce282,33 kBAdobe PDFView/Open
P_Lindauerova.pdfPrůběh obhajoby práce31,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23620

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.