Title: Geometrické procházky
Other Titles: Geometric walking
Authors: Šellerová, Lenka
Advisor: Tomiczková Světlana, RNDr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23634
Keywords: země;geoid;sféra;elipsoid;rovina;geografická zobrazení;geografická zkreslení;mapa;měřítko;buzola;gps;google earth;vzdálenost;výška;objem;obsah;geometrická zobrazení;identita;osová souměrnost;posunutí;rotace;středová souměrnost;stejnolehlost;shodné zobrazení;podobné zobrazení;mozaiky;rotační plocha;válcová plocha;kuželová plocha;paraboloid;anuloid.
Keywords in different language: earth;geoid;sphere;ellipsoid;plane;geographic representation;geographic bias;map;scale;compass;gps;google earth;distance;height;volume;content;geometric representation;identity;axial symmetry;translation;rotation;central symmetry;homothety;congruent;similar views;mosaics;rotary surface;cylindrical surface;conical surface;parabolic surface;torus.
Abstract: Práce je zaměřena na mezipředmětové vztahy mezi matematikou a geografií a slouží k výuce nadanějších žáků na gymnáziích. Hlavním cílem je prohloubit znalosti v oblasti geografie a ukázat žákům možnosti využití geometrie v praktickém životě. Práce je rozdělena do čtyř procházek, z nichž každá obsahuje část teoretickou a praktickou a součástí každé procházky je i pracovní list. V každé procházce žáci využívají GPS a Google Earth k zdokumentování prošlé trasy.
Abstract in different language: The work is focused on the inter-relationships between mathematics and geography and used to teach more talented pupils in secondary schools. The main aim is to deepen knowledge of geography and show pupils possibilities of geometry in everyday life. The work is divided into four separate walks of which contains theoretical and practical parts with each also containing a worksheet. In every walk students use GPS and Google Earth to document the Track.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sellerova.pdfPlný text práce13,7 MBAdobe PDFView/Open
PO_Sellerova.pdfPosudek oponenta práce327,31 kBAdobe PDFView/Open
PV_Sellerova.pdfPosudek vedoucího práce160,83 kBAdobe PDFView/Open
P_Sellerova.pdfPrůběh obhajoby práce71,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.