Title: Automatická segmentace objektů s využitím dat získaných ze zařízení pro sledování pohybu očí
Other Titles: Automatic segmentation of objects using data obtained from eye tracker
Authors: Smolík, Tomáš
Advisor: Bureš Lukáš, Ing.
Referee: Ryba Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23638
Keywords: sledování pohybu očí;opencv;python;em algoritmus;graph cut;segmentace obrazu
Keywords in different language: eyetracking;opencv;python;em algorithm;graph cut;image segmentation
Abstract: Tématem práce je segmentace obrazu pomocí dat získaných ze zařízení pro sledování pohybu očí. Pro segmentaci se bude využívána metoda Graph cut, která je implementována v knihovně OpenCV. Součástí práce bude naprogramování skriptů pro automatickou segmentaci. Experimentální část se bude skládat z nahrání několika sad pokusů s nezávislými pozorovateli a jejich evaluací. Kromě subjektivního vyhodnocení budou výsledky porovnány také s poloautomatickou segmentací, kdy stejní pozorovatelé budou označovat oblasti popředí a pozadí na obrazu manuálně.
Abstract in different language: This work focuses on image segmentation using data obtained from the device for tracking eye movement. Segmentation will use Graph Cut method, which is implemented in the OpenCV library. Part of this work is to program scripts for automatic segmentation. The experimental part will consist of recording multiple sets of experiments with independent observers and its evaluation. Apart from subjective evaluation, the results are also compared with a semi-automatic segmentation, where the same observers will mark the foreground and background areas in the image manually.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final_Smolik.pdfPlný text práce14,43 MBAdobe PDFView/Open
smolik-v.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
smolik-o.pdfPosudek oponenta práce741,9 kBAdobe PDFView/Open
smolik-p.pdfPrůběh obhajoby práce380,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.