Title: Zobrazování detailů pro velké grafy
Other Titles: Big graphs zooming
Authors: Žáček, Jakub
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23683
Keywords: vizualizace grafů;vizualizace velkých grafů;vizualizace přenosové sítě;grafy;vizualizace
Keywords in different language: graph visualisation;large graph visualisation;visualisation of power network;graphs;visualisation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá způsoby a problematikou vizualizace velkých grafů. Dále zde naleznete stručný přehled několika aplikací určených pro vizualizaci grafů. V praktické části této diplomové práce se nachází implementace aplikace sloužící k demonstraci pěti různých metod vizualizace velkých grafů (výchozí, manuální, skrývání vrcholů, shlukování vrcholů a změny velikosti vrcholů) a její testování nezávislými testery. Vybraná metoda pak byla aplikována v projektu Vizualizace přenosové sítě vyvíjeného zaměstnanci a studenty Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with methods and problems of visualisation of large graphs. You can also find here brief overview of some applications for large graph visualisation. Practical part of this thesis contains implementation of application, which demonstrates five different methods of large graph visualisation (default, manual, node hiding, node clustering and node zooming) and its testing by independent testers. Chosen method was then implemented into Visualisation of power network Project developed by employees and students of Department of Computer Science and Engineering, University of West Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zacek_Diplomova_Prace.pdfPlný text práce9,56 MBAdobe PDFView/Open
A14N0152Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce655,07 kBAdobe PDFView/Open
A14N0152Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce388,61 kBAdobe PDFView/Open
A14N0152Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce216,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23683

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.