Title: Sběr statistických dat v telefonní ústředně Asterisk
Other Titles: The collection of statistical data in the telephone exchange Asterisk
Authors: Žák, Václav
Advisor: Toncar Vladimír, Ing. Ph.D.
Referee: Kratochvíl Michal, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23692
Keywords: asterisk;voip;datový sklad;relační databáze
Keywords in different language: asterisk;voip;data warehouse;relation database
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analyzováním dat hovorů, která produkují hovorové fronty telefonní ústředny Asterisk, a postupy vedoucí k zajištění vhodnosti dat pro takovou analýzu. Konkrétně řeší analýzu netriviálního množství dat z telefonní ústředny a ukládá je ve vhodné struktuře v dočasné produkční databázi. Poté jsou tyto data zpracovány ETL (extraction, transformaction, loading) aplikací, která převádí data do datového skladu. Produkční databáze a datový sklad jsou realizovány v relačním systému řízení báze dat, konkrétně v open-source řešení PostgreSQL. Velký objem dat potřebný pro testování celého řešení byl vytvořen spuštěním simulovaného provozu telefonní ústředny. Text také popisuje několik možností analýzy dat a zahrnuje vizualizaci příkladů.
Abstract in different language: This thesis deals with analyzing call detail records (CDR) produced by call queues on an Asterisk PBX, and with the steps leading to providing the data suitable for such analysis. In particular, it solves the parsing of non-trivial amounts of data from the PBX and storing it in suitable structures in a temporary processing database. After that, the CDR data is processed by an ETL (extraction, transformation, loading) application that feeds the data into a data warehouse. Both the processing database and data warehouse are realized using a relational database management system, namely the open-source PostgreSQL. A large set of CDR data needed for testing the whole solution was created by running a simulated PBX traffic. The text also describes several possibilities of analyzing the data and includes visualization examples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14N0094P.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
A14N0094Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce352,06 kBAdobe PDFView/Open
A14N0094Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce328,35 kBAdobe PDFView/Open
A14N0094Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce208,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.