Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu
Authors: Motejzíková, Klára
Advisor: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Referee: Petráš Václav, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23734
Keywords: mateřská škola;statický výpočet;projektová dokumentace;stavební povolení;porotherm;liastrop
Keywords in different language: nursery school;static assessment;project documentation;building permit;porotherm;liastrop
Abstract: Tématem moji bakalářské práce byl Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ke stavebnímu povolení. Mým úkolem byl návrh stavby,umístění, konstrukční, provozní a dispoziční řešení stavby tak, aby odpovídal požadavkům kladeným na prostory pro děti předškolního věku. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Zatížení a výpočty byly provedeny ručně nebo v programu Fin EC- Fin 2D. Výkresová část byla provedena v programu AutoCAD2009 a ArchiCAD15.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with proposal of object and processing of project documentation of nursery school for building permit. My task was proposal of construction,placing, constructional, operational and disposal layout of construction so as to comply with requirements needed for premises for preschoolage children. Composition of loads and static assessment is made according to valid ČSN EN standards. Loads and calculations were made manually or in Fin EC- Fin 2D programme. Drawing was made in AutoCAD2009 and ArchiCAD15 programmes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Klara Motejzikova.pdfPlný text práce27,09 MBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce513,07 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce618,55 kBAdobe PDFView/Open
Motejzikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce141,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.