Title: Fúze výsledků segmentace multimodálních obrazových dat
Other Titles: Fusion of multimodal segmented image data
Authors: Bulka, Miroslav
Advisor: Ryba Tomáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23770
Keywords: registrace obrazu;geometrická transformace;míra vzdálenosti;optimalizátor.
Keywords in different language: image registration;geometric transformation;distance measure;optimizer.
Abstract: Cílem této práce je aplikovat nastudovanou teorii registrace obrazu na jednoduchá obrazová data a následně pomocí testování zhodnotit efektivitu, přesnost a vhodnost využití jednotlivých metod v daných případech. Nejdříve bude pro jednoduchost testována 2D registrace na umělých binárních obrazech, což rozhodne o tom, které způsoby registrace povedou k lepším výsledkům. Následující část se bude zabývat výběrem optimálních parametrů pro 3D registraci obrazu, a to zejména CT snímků. Nakonec budou uvedeny další způsoby registrace obrazu coby vylepšení známých metod.
Abstract in different language: The aim of this work is to apply obtained knowledge of image registration theory into simple images and then with help of testing to evaluate effectiveness, accuracy and suitability of the use each method in stated cases. At first, to simplify, there will be tested 2D registration on artificial binary images, which will decide what registration methods will lead to better results. The following part will concern with selection of the optimal parameters of 3D image registration, especially of CT images. At the end, another registration methods will be presented as improvement of the known ones.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulka - Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
bulka-v.pdfPosudek vedoucího práce664,75 kBAdobe PDFView/Open
bulka-p.pdfPrůběh obhajoby práce290,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.