Title: Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení vlády v demisi: Komparace českého ústavního systému s jinými státy střední Evropy
Other Titles: The procedure from resignation of a government to its appointment with a focus on the action of a transitional government.
Authors: Povolný, Vladimír
Advisor: Pezl Tomáš, JUDr.
Referee: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23861
Keywords: demise vlády;jmenování vlády;vláda v demisi;prozatímní vláda;vláda prozatímně pověřená;česká republika;maďarsko;německo;polsko;rakousko;slovensko
Keywords in different language: the government's resignation;the appointment of the government;the government in resignation;the interim government;the government provisionally authorized;the czech republic;germany;hungary;poland;austria;slovakia
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá instituty demise a jmenování vlády v ústavách České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Porovnává tento soubor právních norem a postup ústavní úpravy při těchto ústavních situacích v ČR vůči vyjmenovaným státům střední Evropy. Podrobněji se pak věnuje také institutu vlády v demisi, jejímu postavení a pravomocem oproti vládě, která vykonává své funkce ve svém řádném funkčním období, opět v komparaci Ústavy České republiky s ostatními ústavními předpisy zemí výše zmíněných. Nachází se zde v této souvislosti také rozbor dvou nálezů Ústavního soudu České republiky.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the institutes of a resignation and an appointment of a government in the constitutions of the Czech Republic, Hungary, Germany, Poland, Austria and Slovakia. It compares this set of laws and constitutional process in these constitutional situations in the Czech Republic in relation to the countries listed in Central Europe. In detail, it also dedicates the institute of government in resignation, its position and powers compared to the government which carries out its functions in its proper term, again in comparison of the Constitution of the Czech Republic with other constitutional regulations of the countries mentioned above. There is also in this context the analysis of two judgments of the Constitutional Court of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Povolny PE.pdfPosudek vedoucího práce995,24 kBAdobe PDFView/Open
Povolny HO.pdfPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Povolny prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce571,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.