Title: Postavení evropské akciové společnosti v systému evropského práva
Other Titles: The position of a European company in the EU system
Authors: Häckel, Matouš
Advisor: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Referee: Křivka Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23863
Keywords: europaea societas;evropské právo;nařízení směrnice;národní právní úprava;založení a vznik es;právní úprava;mobilita sídla;přemístění sídla;organizační struktura;odpovědnost statutárních orgánů;judiktura;historický vývoj
Keywords in different language: europaea societas;european law;regulation;directive;historical development;legal regulation;mobility of residency;organizational structure;relocation of residency;responsilbility of statutory authority;case law
Abstract: Tato práce se zabývá postavení evropské akciové společnosti v systému evropského práva, což je velmi zajímavý institut ležící na pomezí veřejného a soukromého práva. V první řadě se práce pokouší vysvětlit úlohu maající es v systému evropského práva za pomocí pojmu se, jeho vzniku a založení. Dále se zabývá jeho historickým vývojem a nynější právní úpravou. ES musí být v souladu s mnoha právními předpisy, jak na straně evropského práva, tak domcí úpravy. Práce tedy objasňuje právní sílu předpisů, které tento institut upravují, a to jak na straně mezinárodní, tak na straně národní úpravy. V práci je dále použita komparace mezi právní úpravou tohoto institutu na straně české a slovenské právní úpravy. V další části práce je rozebrán institut es z praktického hlediska. Jako například důvody vedoucí ke vzniku založení es,, mobilita sídla či organizační struktura, práce se nadále zabývá některými spornými otázkami týkajících se například odpovědnosti statutárních orgánů. V závěru práce je zmíněna předmětná judikatura a v práci je také v neposlední řadě spolu se shrnutím nastíněn směr budoucí právní úpravy a fungování tohoto institutu.
Abstract in different language: This thesis is dealing with the institute of Societas Europea (ES). Wchich is quite extraordinary institute standing on the border between private law and and a public law. First of all this thesis is trying to explain the role of es within the system of European law. It does so using the establishment and origin of es the historical development and its current legal regulation. The es has to follow many regulation and directive and national legal regulation which has to be accordance with the european law. This thesis also compares legal regulation between the Czech Republic and Slovak Republic. The following chapter is about es in practise which means that thesis is describing organizational structure of es explaining reasong for having two types of structures. In another chapter this work describes issues bound with this institute. One of them can be the responsibility of statutory authority which is summarize and explain in chapter six. Following by the current case law which demonstrates many issues. In conclusion this thesis is trying to predict the futurure way of the operation of es and its legal regulation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Hackel-postaveni ES v systemu evropskeho prava.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Hackel FO.pdfPosudek vedoucího práce829 kBAdobe PDFView/Open
Hackel KR.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Hackel prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce659,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.