Title: Konkurence trestných činů
Other Titles: Concurrence of the crimes
Authors: Buštová, Nerissa
Advisor: Novotný František, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23865
Keywords: konkurence trestných činů;trestný čin;recidiva;vyloučení souběhu;trestání;úhrnný trest;souhrnný trest
Keywords in different language: concurrence of crimes;offence;recurrence;overlaping rules;punishment;aggregate sentence;summary punishment
Abstract: Diplomová práce "Konkurence trestných činů" pojednává o problematice souběhu trestných činů. Je odlišen souběh od recidivy, nastíněn stručný historický vývoj institutu souběhu, rozebrán pojem skutku a jednoty skutku. Dále je popsán a rozlišen souběh jednočinný a souběh vícečinný. Práce také popisuje, kdy se o souběh jednat nemůže, tedy případy vyloučení souběhu. Následně se zaměřuje na účinky souběhu hmotněprávní a procesněprávní, poté na ukládání trestu za souběh a zásady jeho trestání. Nakonec je zhodnocena úprava de lege lata a poskytnuty návrhy de lege ferenda.
Abstract in different language: The main aim of the theses is to explain term "Concurrence of the crimes". Thesis deals with the issues of concurrence and distinguishes this term from the recurrence, then briefly describes development of the term of concurrence, then term of deed and unity of the deed is explained with distinguishing the separate types of concurrence like homogenous concurrence and heterogenous concurrence. Thesis also explains situations where concurrence cannot occur exclusion of the concurrence and focuses on impact which concurrence has in the substantive and procedural law and principles of punishment. Finally is evaluated regulation de lege lata and provided suggestions de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Konkurence TC Bustova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
posudek Bustova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce131,25 kBAdobe PDFView/Open
posudek Bustova op.p..pdfPosudek oponenta práce116,28 kBAdobe PDFView/Open
protokol Bustova.pdfPrůběh obhajoby práce89,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.