Title: Trestné činy proti životu a zdraví v silniční dopravě
Other Titles: Crimes against life and health in road transport
Authors: Pertlíková, Martina
Advisor: Škvain Petr, JUDr.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23870
Keywords: silniční doprava;trestné činy proti životu a zdraví;dopravní nehoda;křižovatka;porušení důležité povinnosti;princip omezené důvěry
Keywords in different language: road transport;criminal offenses against life and health;traffic accident;crossing;breach of an important obligation;principle of limited trust
Abstract: Cílem této diplomové práce je zpracování vybrané části problematiky silničního provozu. Nejprve jsou zmíněny základní pojmy, které s tématem diplomové práce úzce souvisí, a jejich legální vymezení. V další části práce definuje vybrané trestné činy proti životu a zdraví, ke kterým došlo v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, a rozebírá jejich skutkovou podstatu. Přestože je páchání úmyslných trestných činů v silniční dopravě závažným problémem, byly pro účely této práce zvoleny trestné činy nedbalostní. Práce se bude zaobírat trestným činem usmrcení z nedbalosti, těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti a ublížením na zdraví z nedbalosti. Jak je na první pohled patrné, řazeny budou podle stupně společenské škodlivosti od nejvyššího po nejnižší. Z pohledu trestního práva hmotného se bude věnovat dvěma skutečnostem, které jsou pro oblast silniční dopravy velmi významné (porušení důležité povinnosti a principu omezené důvěry). V kapitole procesně-právní aspekty se zaměří pouze na první stádium trestního řízení, a sice na řízení přípravné a jeho pod-odnož zkrácené přípravné řízení. Kapitola poslední je využita ke komparaci s právní úpravou španělskou.
Abstract in different language: The aim of this thesis was in the elaboration of chosen issue in traffic. At first there is a mention of basic terms, closely related to the topic of this thesis, and its legal definition. The next section is dedicated to definition and analysis of the facts of selected criminal offenses against life and health committed in traffic. This thesis is focused exclusively on the criminal offenses by negligence, although it is quite a serios issue committing criminal offenses intentionally. There are lined up individual criminal offenses (manslaughter by negligence, grievous bodily harm by negligence and actual bodily harm by negligence) according to the degree of their social harm from the highest to the lowest. In terms of substantive criminal law this thesis deals with two things that are very important in the issue of the road transport (the breach of an important obligation and the principle of limited trust). In the chapter procedural and legal aspects it is focused only on the first stadium criminal proceedings, namely the preliminary proceedings and the sub-area reduced criminal proceedings. The last chapter of this thesis is used for comparison with the legislation in Spain.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Martina Pertlikova, 2015.pdfPlný text práce277,63 kBAdobe PDFView/Open
Pertlikova_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce376,88 kBAdobe PDFView/Open
Pertlikova_oponent_Fastner.pdfPosudek oponenta práce691,54 kBAdobe PDFView/Open
Pertlikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce737,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.