Title: Postavení a působnost obcí v České republice
Other Titles: Municipal status and jurisdiction in the Czech republic
Authors: Šťovíková, Kristýna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23910
Keywords: historie veřejné správy;veřejná správa;organizace veřejné správy;členění veřejné správy;působnost a pravomoc;obce;základní znaky obcí;vznik a zánik obcí;orgány obce;samostatná působnost obce;místní referendum;kontrola a dozor;přenesená působnost obce;nařízení obce;kontrola a dozor;přímá volba starostů
Keywords in different language: history of public administration;public administration;organizational principles and classification of public administration;status and jurisdiction;municipalities;basic characters of municipalities;municipalities´s formation and extinction;municipal authorities;independent municipal jurisdiction;local referendum;independent jurisdiction supervision;delegated jurisdiction;municipal regulations;delegated jurisdiction supervision;direct election od mayors.
Abstract: Diplomová práce pojednává o postavení a působnosti obcí v České republice. Nejprve se zabývá krátkou historií a poté veřejnou správou jako takovou, jejími znaky, členěním a organizačními principy. Následuje kapitola o vymezení obcí, právní úpravě, základních znacích, vzniku a zániku obcí a jednotlivých druzích obcí. V následující kapitole jsou rozebrány orgány obcí, jejich ustavování a působnost. V kapitole o samostatné působnosti obcí je tato nejprve vymezena, dále je zde zmíněn postoj Ústavního soudu ČR k samostatné působnosti obcí, místní referendum a kontrola a dozor nad samostatnou působností obcí. Další kapitola je věnována přenesené působnosti, kdy je opět nejprve vymezena, dále je pojednáno o vydávání nařízení radou obce a poté o kontrole a dozoru nad výkonem přenesené působnosti. Poslední kapitola je věnována přímé volbě starostů, kdy je rozebrán poslanecký návrh zákona o přímé volbě starostů, aby poté mohl být porovnán s přímou volbou prezidenta ČR.
Abstract in different language: This dissertation is about the status and jurisdiction of municipalities in the Czech republic. At the beginning is short chapter about historical excursion, then is chapter about public administration, its characters, classification and organizational principles. In the chapter about the municipalities is the legislation, municipalities´s formation and extinction and all types of municipalities. Next chapter is about municipal authorities, how they come into existence and what is their power. In the chapter about the independent municipal jurisdiction is its definition, decision of the Constitutional Court of the Czech republic, local referendum and independent jurisdiction supervision. Chapter about delegated jurisdiction follows, at first there is the definition of delegated jurisdiction, issuing regulations by municipal council and delegated jurisdiction supervision. The last chapter is about a direct election of mayors and then is comparison of the bill about the direct election of mayors with the direct election of the president of the Czech republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stovikova.pdfPlný text práce969,48 kBAdobe PDFView/Open
S´tovikova - VP.pdfPosudek vedoucího práce581,59 kBAdobe PDFView/Open
Stovikova - OP.pdfPosudek oponenta práce304,71 kBAdobe PDFView/Open
Stovikova - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce279,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.