Title: Vybrané problémy státního dozoru nad profesní samosprávou
Other Titles: Selected issues of the state supervision of the profession self-government
Authors: Šímová, Ludmila
Advisor: Malast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Referee: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23922
Keywords: státní dozor;profesní samospráva;zájmová samospráva;profesní komory
Keywords in different language: state supervision;profession self-government;self-government of interest groups;professional associations
Abstract: Diplomová práce "Vybrané problémy státního dozoru nad profesní samosprávou" je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se vyrovnává s pojmem zájmové samosprávy, její obecnou charakteristikou a odlišnými pojetími konkrétních autorů. Druhá kapitola v rozsahu této práce definuje profesní samosprávu jako komory s povinným členstvím a komory s nepovinným členstvím a zabývá se jejich specifickými rysy. Kapitola třetí představuje, jak se teorie správního práva vyrovnává s pojmem státního dozoru a čtvrtá kapitola podává přehled problémů, které vyplynuly při studiu právní úpravy zákonů o postavení a činnosti komor.
Abstract in different language: Thesis "Selected issues of the state supervision of the profession self-government" is divided into four chapters. The first chapter is coping with concept of self-government of interest groups, its general characteristics and different conceptions of particular authors. The second chapter in the extent of this work defines profession self-government as chambers with mandatory membership and chambers with voluntary membership and deals with their specific features. Chapter three presents how the theory of administrative law is coping with the concept of state supervision and the fourth chapter presents an overview of the problems that emerged in the study of the legislation of laws on the status and activities of the chambers .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce905,15 kBAdobe PDFView/Open
Simova Malast Vedouci.pdfPosudek vedoucího práce765,29 kBAdobe PDFView/Open
Simova Podhrazky oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Simova.pdfPrůběh obhajoby práce607,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.