Title: Správní soudnictví po "Velké novele" č. 303/2011 Sb.
Other Titles: The administrative jurisprudence after the "Great novelization" no. 303/2011
Authors: Kubíčková, Barbora
Advisor: Podhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
Referee: Kuchynka Petr, JUDr. et PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23928
Keywords: správní soudnictví;soudní řád správní;novela č. 303/2011 sb.;velká novela;řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu;řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Keywords in different language: administrative jurisprudence;administrative procedure act;the novelization no. 303/2011;the great novelizaton;proceeding of an action against the administrative decision of an administrative body;proceeding of an action for abolishment of a measure of general nature or its part
Abstract: Obsahem této diplomové práce je úprava správního soudnictví před novelou č. 303/2011 Sb., a po nabytí účinnosti této novely. Práce se zaměřuje na rozbor soudního řízení správního před nabytím účinnosti novely č. 303/2011 Sb., na novelu č. 303/2011 Sb., a změny, které zakotvila v českém právním řádu. Zároveň podává výklad o dvou vybraných typech správního řízení soudního, o řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu a řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.
Abstract in different language: The content of this thesis is the legislation of administrative jurisprudence before the novelization no. 303/2011 and after this novelization. The thesis focuses on analysis of the proceeding in administrative jurisprudence, on the novelization no. 303/2011 and changes it brought to Czech legal order. It gives an explanation of two types of proceedings in administrative jurisprudence, the proceeding of an action against the administrative decision of an administrative body and the proceeding of an action for abolishment of a measure of general nature or its part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Barbora_Kubickova_final.pdfPlný text práce917,91 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova Kuchnka oponent.pdfPosudek oponenta práce909,53 kBAdobe PDFView/Open
KUbickova Podhrazky vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce499,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.