Title: Omezení vlastnického práva
Other Titles: Limitation of the proprietary rights
Authors: Karvánková, Radka
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23949
Keywords: vlastnické právo;omezení;vlastnictví;sousedské právo;vyvlastnění
Keywords in different language: ownership right;limitations;ownership;neighbourly right;expropriation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá omezením vlastnického práva z pohledu současné právní úpravy. Těžištěm této práce je především soukromoprávní omezení vlastnického práva, které je upraveno občanským zákoníkem. V první kapitole se okrajově věnuji samotnému vlastnickému právu jako takovému. Považuji to za přínosné pro čtenáře této práce z důvodu lepší orientace v právní úpravě omezení vlastnického práva. V textu práce je kladen větší důraz na soukromoprávní instituty omezení vlastnického práva, které vznikají v důsledku kolize s vlastnickými právy jiných subjektů. Jednotlivým soukromoprávním způsobům omezení vlastnického práva se věnuje podstatná část této práce. Tyto si při rekodifikaci prošly spíše drobnými změnami cestou evoluce, naproti tomu právní úprava sousedských vztahů si prošla změnou z mého pohledu spíše revoluční, neboť jednotlivé změny nelze považovat za kosmetické. I z tohoto důvodu je jim věnována značná pozornost. Vzhledem ke snaze o ucelené pojednání je věnována určitá část též omezení vlastnického práva z veřejnoprávního pohledu, kdy stát omezuje práva jednotlivce ve veřejném zájmu. V moderních i tradičních právních systémech je vlastnictví běžně omezováno veřejnoprávními předpisy, např. právem životního prostředí. Příkladem těchto omezení může být situace, ve které je určitá věc zvláštním předpisem chráněna jako kulturní památka, na základě čehož vzniká jejímu vlastníkovi ex lege povinnost udržovat ji v náležitém stavu a za její úmyslné poškození či zničení může být trestán prostředky práva správního či trestního. Vlastní podkapitola je věnována též právní úpravě vyvlastnění podle zákona č. 184/2006 Sb., zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákona o vyvlastnění). Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený přehled právní úpravy omezení vlastnického práva jejím čtenářům a pokusit se o její zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with the restriction of property right from the perspective of current legislation. The focus of this work is the private law limitation of the property right, which is regulated by the Civil Code. The first chapter is marginally devoted to the property right as such. I consider it beneficial for readers of this work because of better orientation in legislation limiting ownership rights. This work emphasizes private law institutes of the limitation of property rights, which rise due to the collisions with the property rights of others. A substantial part of this work is dedicated to the various forms of private law restrictions of the property right. These institutes have undergone rather minor changes through the evolution during the recodification of private law in the Czech republic, whereas the legislation of neighbourly relations have undergone a change, which is from my perspective rather revolutionary, since these various changes can not be considered cosmetic. For this reason, they also received a considerable attention. Due to the attempt to a comprehensive treatise there is devoted a certain part to the limitation of property right from public law perspective, when the state restricts the rights of the individuals in the public interest. The ownership is normally restricted by public law regulations in several modern and traditional legal systems, e.g. by environmental law. Example of these restrictions may be a situation in which a certain thing is protected by a special regulation as a cultural monument and on the basis of such regulation arises ex lege obligation to the owner to keep this thing in proper working order and there exist a liability of the owner for its deliberate damage or destruction. The owner can be punished even by means of administrative or criminal law. A particular subhead is devoted to the legal regulation of expropriation according to law no. 184/2006 Coll., Act on withdrawal or restriction of ownership right to land or buildings (Expropriation Act). The main objective of this thesis is to provide a comprehensive overview of the legislation limiting ownership right to its readers and attempt to evaluate it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Omezeni_vlastnickeho_prava_Karvankova.pdfPlný text práce787,19 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Karvankova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Karvankova.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Karvankova.pdfPrůběh obhajoby práce249,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.