Název: Zkoumání vnímání a znázornění pojmů u jedenáctiletých dětí
Další názvy: Research on how students of basic art school percept and represent concepts
Autoři: Lerch, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Lukavský, Jindřich
Oponent: Podlipský, Rudolf
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2395
Klíčová slova: emoce;pojem;znázornění;rozpoznávání;areté;techné;vizuální gramotnost;kresba;hermeneutika;abstraktní umění;konkrétní umění;krize dětského výtvarného projevu
Klíčová slova v dalším jazyce: emotions;concept;representation;perception;arete;techne;visual literacy;drawing;hermeneutics;abstract art;figurative art;crisis of children's artistic expression
Abstrakt: Diplomová práce navazuje na didaktickou analýzu nefigurativního výtvarného vyjádření pojmů emocí u jedenáctiletých dětí prováděnou Janem Slavíkem, Marií Fulkovou a Jindřichem Lukavským. Zadání původního výzkumu je upraveno a výsledné poznatky jsou porovnávány s výsledky vzorové studie z roku 2006. Teoretická část se zaměřuje především na propojení s psychologií. V praktické části se pomocí statistických mechanizmů a komparace zaměřuji na možnosti interpretace poznatků z analýzy jednotlivých fází, a zároveň ověřuje původní výzkum v jiné rovině.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis refers to a didactic analysis dealing how the terms of emotions are interpreted by children in the age of eleven using nonfigurative art carried out by Jan Slavík, Marie Fulková and Jindřich Lukavský. Enterings of the original research are modified and the resulting findings are compared with the results of the sample study carried out in 2006. The theoretical part of this thesis is focused on connection of art and psychology. The practical part is focused on the possibility of the interpretation of findings from the analysis in individual parts, using the statistical mechanisms and subsequent comparison. Also it verifies the original research in different way. Klíčová
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KVK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Lukas Lerch 2012.pdfPlný text práce5,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch Lukas - posudek ved.pdfPosudek vedoucího práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch Lukas - posudek opon.pdfPosudek oponenta práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lerch Lukas - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce479,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obrazová příloha.pdfObrazová příloha159,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP tabulky a grafy.xlsxTabulky a grafy116,35 kBMicrosoft Excel XMLZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.