Title: Zvláštní řízení soudní
Other Titles: Special legal proceedings
Authors: Hrubá, Julie
Advisor: Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Referee: Wolfová Jitka, JUDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23952
Keywords: zákon č. 292/2013 sb.;o zvláštních řízeních soudních;zákon č. 99/1963 sb.;občanský soudní řád;zákon č. 89/2012 sb.;občanský zákoník;zvláštní řízení;nesporné řízení;sporné řízení;rekodifikace soukromého práva;civilní proces;občanské právo procesní;občanské právo hmotné.
Keywords in different language: act no. 292/2013 coll.;on special judicial proceedings;act no. 99/1963 coll.;the civil procedure code;act no. 89/2012 coll.;the civil code;special proceedings;non-contentious proceedings;contentious proceedings;civil law recodification;legal proceeding;civil procedure;civil law.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který byl přijat jako reakce civilního procesu na rekodifikaci soukromého práva hmotného. První část práce vymezuje sporná a nesporná řízení a zahrnuje rovněž důvody, které vedly zákonodárce k vynětí nesporných řízení z občanského soudního řádu. Další část práce rozebírá zákon č. 292/2013 Sb. Nejprve se kapitoly věnují obecné části zákona, poté následují oddíly charakterizující jednotlivé druhy zvláštních řízení dříve nezařazených do občanského soudního řádu.
Abstract in different language: The thesis is aimed at the Act No. 292/2013 Coll., on Special Judicial Proceedings as the civil procedure reaction on the civil law recodification. The first part of the thesis defines the contentious and non-contentious proceedings and also includes the reasons which led to the exemption of the non-contentious proceedings from the Civil Procedure Code. The next part of the thesis analyses the Act No. 292/2013 Coll. The chapters deal with the general part of the Act first, then follow the chapters that characterize the new special proceedings which were not subsumed in the Civil Procedure Code before the recodification.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zvlastni rizeni soudni.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Hruba.pdfPosudek vedoucího práce731,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Hruba.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hruba.pdfPrůběh obhajoby práce302,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.