Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPsutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJandová, Aneta
dc.contributor.refereeHromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-5-16
dc.date.accessioned2017-02-21T09:39:03Z-
dc.date.available2015-2-23
dc.date.available2017-02-21T09:39:03Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier65493
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/23965
dc.description.abstractPráce se zabývá správou jmění nezletilého dítěte vykonávanou nejen rodiči, ale i jinými osobami. Poukazuje na problémy, které přinesla rekodifikace soukromého práva do oblasti jmění dítěte, zejména na zdánlivost právního jednání, které rodiče učinili, aniž by k němu měli potřebný souhlas soudu. Problém zdánlivosti je poté ukázán na některých konkrétních případech. Práce se snaží i podat případná řešení takové situace. Dále práce přináší přehled dalších skutečností, které se jměním dítěte, jakož i s jeho správou souvisejí. Jelikož je správa jmění dítěte součástí rodičovské odpovědnosti, není možné nezmínit i práva a povinnosti, jimiž dítě obecně disponuje. Pojednání o nich je zaměřeno především na případnou majetkovou stránku těchto práv a povinností. Zmíněna jsou i obecná ustanovení správy cizího majetku, jejichž aplikace je však pro správu jmění dítěte vyloučena, neboť ta má zvláštní právní úpravu. Konkrétně v souvislosti se správou jmění dítěte je pak předně uvedena problematika porušení povinností při správě a s tím související nárok dítěte na náhradu škody. Rovněž případné odměňování správce, které má také dopady na majetkovou sféru dítěte. Na závěr práce jsou poté uvedeny kroky při skončení správy.cs
dc.format86 s. (170 490 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdítěcs
dc.subjectpráva a povinnosti dítětecs
dc.subjectrodičovská odpovědnostcs
dc.subjectspráva jmění dítětecs
dc.subjectběžné a neběžné záležitosti správycs
dc.subjectsouhlas souducs
dc.subjectzdánlivé právní jednánícs
dc.subjectporušení povinností správycs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectskončení správycs
dc.titleSpráva jmění nezletilého dítětecs
dc.title.alternativeThe administration of property of a minor childen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is about the administration of property of a minor child done by parents but also by other persons. This theses is pointing to problems which brought recodification of private law to the sector of child's property, especially in apparent legal dealings which parents done without necessary court approval. This problem is shown in some specific cases. This work is trying to give some possible solutions of that case. Further the thesis provides an overview other facts which are connected with child's property as well as its administration. As the administration of property of a minor child is a part of parental responsibility, it is necessary to mention rights and duties, which the child in general has. Treatise on them is focused mainly on possible property page of these rights and duties. The general provisions of administraion of property are mention too. However their aplication are excluded for the administraion of property of a minor child, because the administration of property of a minor child has an speciál regulation. Specifically, in connection with the administration of property of the child is then firstly mentions the issue of breach the duty to administer and related child entitled to damages. Also any remuneration of administrator have implications for the property sphere of child too. Finally are refered to the steps at the end of administration.en
dc.subject.translateda childen
dc.subject.translatedrights and duties of childen
dc.subject.translatedparental responsibilityen
dc.subject.translatedadministration of property of childen
dc.subject.translatedcommon and uncommon issues administrationen
dc.subject.translatedcourt approvalen
dc.subject.translatedapparent legal dealingsen
dc.subject.translatedbreach duties of administrationen
dc.subject.translatedremunerationen
dc.subject.translatedend of administrationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka org..pdfPlný text práce823,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Jandova.pdfPosudek oponenta práce823,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Jandova.pdfPosudek vedoucího práce865,34 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Jandova.pdfPrůběh obhajoby práce246,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.