Title: Charakteristika věcných práv k věcem cizím
Other Titles: Characteristics of iura in re aliena
Authors: Tolnayová, Klára
Advisor: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23982
Keywords: věcná práva k věcem cizím;právo stavby;věcná břemena;zástavní právo;podzástavní právo;zadržovací právo;komparace
Keywords in different language: real rights to things foreign;right of construction;easements;rights of lien;comparison
Abstract: Práce podrobně rozebírá jednotlivé instituty věcných práv k věcem cizím, včetně vymezení tohoto pojmu. V důsledku nabytí účinnosti NOZ byli některé instituty věcných práv k věcem cizím restrukturalizovány a dokonce zavedeny i nové. Práce proto na to reaguje i komparací staré a nové občanskoprávní úpravy včetně případných kladů a záporů těchto institutů.
Abstract in different language: The thesis closely examines the various institutes of property rights to things foreign, including the definition of this concept. The entry into force NOZ were certain institutions of property rights to things foreign restructured and even introduced new. This thesis reacts with the comparison of old and new civil legislativ regulations, including possible pros and cons of these institutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tolnayova_K.,_2016.pdfPlný text práce571,76 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Tolnayova 2.pdfPosudek oponenta práce822,63 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Tolnayova 2.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Tolnayova 2.pdfPrůběh obhajoby práce289,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.