Title: Historický církevní majetek ve světle judikatury Ústavního a Nejvyššího soudu ČR
Other Titles: Historical Church Property in the Light of Jurisprudence Constitutional and Supreme Courts
Authors: Gregor, Jan
Advisor: Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Referee: Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23998
Keywords: církevní historický majetek;církev a stát;nepromlčitelnost vlastnictví;princip legitimního očekávání;ochrana vlastnictví
Keywords in different language: historic church property;church and state;the doctrine of legitimate expectations;protection of property
Abstract: Práce se zabývá třemi tématickými okruhy, kterými se prolíná historický církevní majetek. První část pojednává o církevním historickém majetku, jeho vzniku a také jeho právním postavení ve vztahu ke státu. Druhá část se zaměřuje obecněji na téma narovnávání majetkových křivd formou přijímané legislativy a to především ve vztahu k církevním právnickým osobám. Ústředním tématem této části je zásada nepromlčitelnosti vlastnictví, která úzce souvisí se soudní ochranou církevního historického majetku a jednotou ochrany vlastnického práva. Obsahem třetí části je rozbor reakce soudního rozhodování na nečinnost zákonodárce, podrobněji rozváděnou především ústřední otázkou principu legitimního očekávání a obecněji otázku vztahu mezi mocí zákonodárnou a soudní. Závěrem dochází ke zhodnocení celkového vývoje judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu a jejího naplňování v rámci právního státu.
Abstract in different language: Work deals with three thematic areas which cover church historic property. Subject matter of the first part is church historic property, its origins and its legal position in relation to the state. The second part focuses more broadly on the topic of straightening property injustices via legislation particularly in relation to ecclesiastical legal persons. The main theme of this section is principle of imprescriptible ownership rights which is closely related to the judicial protection of church property and unity of historical protection of property rights. The third section is an analysis of the of the court decisions made in accordance to the inaction of the legislature, furthermore covers closely crucial issue of the principle of legitimate expectations and more generally deals with relationship between the legislature and judiciary. Theme of the last chapter is the evaluation of the overall development of the case law of the Supreme and Constitutional Court and its implementation to the framework of the rule of law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gregor_DP.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
DP - Gregor Jan.pdfPosudek vedoucího práce59,68 kBAdobe PDFView/Open
OP - Gregor Jan.pdfPosudek oponenta práce47,74 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Gregor Jan.pdfPrůběh obhajoby práce46,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23998

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.