Title: Rasová a etnická rovnost v pojetí ÚS ČR a ESLP
Other Titles: The Interpretation of Racial and Ethnic Equality by The Constitutional Court of the Czech Republic and European Court of Human Rights
Authors: Allafová, Sára
Advisor: Forejtová Monika, JUDr. Ph.D.
Referee: Vostrá Zuzana, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24022
Keywords: rovnost;diskriminace;judikatura ústavního soudu české republiky;judikatura evropského soudu pro lidská práva;migrace;národnostní složení obyvatelstva;nepřímá diskriminace
Keywords in different language: equality;discrimination;judicature of the constitutional court of the czech republic;judicature of the european court of human rights;migration;national composition of population;indirect discrimination
Abstract: Tato práce se věnuje principu rovnosti a s ním související diskriminaci. Práce je rozdělena do několika kapitol První a druhá kapitola popisuje pojmy rovnost a diskriminace - druhy, typy, význam. Třetí kapitola uvádí právní ukotvení rovnosti a diskriminace v mezinárodních smlouvách i vnitrostátním právním řádu. Čtvrtá kapitola obsahuje některé aktuální otázky v souvislosti s rasovou a etnickou diskriminací migraci cizinců na území ČR a národnostní složení některých zemí Rady Evropy. Pátá kapitola obecně shrnuje rozhodovací praxi soudů v oblasti diskriminace. Dále stručně popisuje konkrétní případ nepřímé rasové diskriminace posouzený Ústavním soudem ČR i Evropským soudem pro lidská práva.
Abstract in different language: The subject of this theses is to describe the principe of equality and the relating discrimination. The theses is devided into several chapters. First and second chapter describe the terms equality and discrimination their kinds, types and meaning. Third chapter states which legislation includes these principles international treaties and national legislation. Fourth chapter represents some current issues about migration of foreigners in the Czech Republic and national composition of the population in some member states of the Council of Europe. The fifht chapter summarizes discrimination in consistent judicature of the courts. It briefly describes a specific case of the indirect racial discrimination judged by the Constitutional Court of the Czech Republic and the European Court of Human Rights.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp sara allafova.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Allafova FO.pdfPosudek vedoucího práce834,59 kBAdobe PDFView/Open
Allafova HO.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Allafova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce505,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24022

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.