Název: "Produktivní" přístupy k uměleckým dílům v galerijních animacích.
Další názvy: "Productive" approaches to art works of gallery animations
Autoři: Vaňková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Podlipský, Rudolf
Oponent: Lukavský, Jindřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2405
Klíčová slova: galerijní animace;produktivní přístupy;interpretce;zážitek;aktivita;metodika;reflexe
Klíčová slova v dalším jazyce: gallery animation;produktive approaches;interpretation;experience;activity;methodology;reflection
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá metodou galerijních animací. Tato metoda umožňuje široké veřejnosti zprostředkování umění přímo v galerii nebo muzeu. Klade důraz na aktivní zapojení účastníka, na jeho prožitek z prováděné činnosti a závěrečnou reflexi. Úvodní kapitola shrnuje teorii galerijních animací a její základní kritéria. Zabývá se klíčovými pojmy, osobou animátora a jeho charakteristikou, členěním galerijních animací, jejich stručným vývojem a základními principy pro sestavení metodiky. Druhá teoretická část je věnována interpretaci, jejím druhům a možnostem. Praktická část této práce osvětluje druhy jednotlivých interpretací a produktivních přístupů na konkrétních aktivitách, které jsou součástí sedmi certifikovaných galerijních animací realizovaných v Západočeské galerii v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work deals with a method of gallery animations. This method enables to intermediate the art to general public directly in a gallery or a museum. It insists on an active involvement of a participant, on his/her experience and feeling coming out of performing activity and his/her final reflection. The introductory chapter gives the theoretical background of gallery animations and its basic criteria. It studies the key terms, animator character and its characteristics. In addition, it deals with gallery animations categorization, its brief evolution and basic principles necessary for methodology making. The second theoretical part is dedicated to interpretation in itself, its types and potentialities. The practical part of the work shows and studies the types of particular interpretations and productive approaches on the example of concrete activities which are part of the seven certified gallery animations implemented in the West Bohemian Gallery of Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KVK) / Theses (DEA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Produktivni pristupy k umeleckym dilum v galerijnich animacich.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova Nikola - posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova Nikola - posudek oponpdf.pdfPosudek oponenta práce502,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vankova Nikola - prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce123,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2405

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.