Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public-law contracts
Authors: Výrutová, Anna
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24052
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;správní řád;uzavírání veřejnoprávních smluv;závazky z veřejnoprávních smluv;druhy veřejnoprávních smluv;charakteristika;veřejnoprávních smluv
Keywords in different language: public-law contracts;administrative code;closing public-law contracts;commitments resulting from the public-law contracts;types of public-law contracts;characteristic of public-law contracts
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Samotnou práci jsem rozčlenila do deseti kapitol. V první kapitole jsem se zaměřila na charakteristiku veřejnoprávních smluv. Zprvu jsem vymezila legální definici a poté jsem se věnovala další charakteristice těchto smluv. Druhá kapitola definuje jednotlivé druhy veřejnoprávních smluv. Ve třetí části se zabývám uzavíráním veřejnoprávních smluv. Dalším tématem, nacházejícím se v mé bakalářské práci, je otázka přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. Následující téma je věnováno změně obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpovědi a jejím možným zrušením. Šestá kapitola se zabývá souhlasem třetích osob s případnou veřejnoprávní smlouvou, která by se přímo dotýkala na jejich právech či povinnostech. Sedmá kapitola se zaměřuje na závazky z veřejnoprávních smluv, tedy na spory z nich a sporné řízení. Osmá část se týká obecného ustanovení § 170 správního řádu, které zmiňuje použití i jiných částí zákona a občanského zákoníku. V předposlední kapitole se zabývám příklady veřejnoprávních smluv. Závěr mojí bakalářské práce je spíše praktičtější. Tuto část, jsem věnovala veřejnoprávním smlouvám v praxi.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with public-law contracts. The thesis is composed of ten chapters. Chapter One concetrates on the characteristic of the public-law contracts. At first I specified the legal definition and I pursued then another characteristic of these contracts. Chapter Two defines various types of public-law contracts. Part Three focuses on closing the public-law contracts. Another topic described in my bachelor thesis is the issue of the compliance of the public-law contracts with the legal regulations. The folowing topic is dedicated to the changes to content of public-law contracts, to the notice and its possible cancellation. Chapter Six focuses on the consent of a third party to a possible public-law contract which would directly affect their rights and obligations. Chapter seven concentrate on the commitments resulting from the public-law contracts, which means the disputes and the adversary procedure. Part Eight is related to the general provision § 170 of the Administrative Code which also mentions the use of other parts of law and the civil code. The penultimate chapter provides examples of the public-law contracts. The conclusion of my bachelor thesis appears to be rather practical. This part describes the public-law contracts in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyrutova - Verejnopravni smlouvy.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - VP.pdfPosudek vedoucího práce576,32 kBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - OP.pdfPosudek oponenta práce627,58 kBAdobe PDFView/Open
Vyrutova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce303,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.