Title: Proces výběrového řízení ve veřejné správě dle zákona č. 312/2002 Sb.
Other Titles: The process of the selection procedure in public administration according to the Act No. 312/2002 Coll.
Authors: Sláma, Petr
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24055
Keywords: výběrové řízení;oznámení o výběrovém řízení;úředník;vedoucí úředník;vedoucí úřadu;výběrová komise;výběr uchazečů;fáze výběru zaměstnanců;metody výběru zaměstnanců;výběrový pohovor
Keywords in different language: the selection procedure;the notice of competition;the official;a senior official;the head of the office;the selection committee;the selection of candidates;staff selection phase;the methods of selection of employees;interview
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo vysvětlit proces výběrového řízení upraveného v zákoně č. 312/2002 Sb., a pojmů s ním souvisejících, ale i poukázat na mantinely, nastavené v právním předpise zákonodárcem, jejž musí územní samospráva respektovat a dodržovat, a o kterých záležitostech si může rozhodovat v souvislosti s procesem výběrového řízení sama. V teoretické části práce, jsou vysvětleny jak základní pojmy a pravidla procesu výběrového řízení upravené zákonem, tak i záležitosti související s procesem výběrového řízení, o kterých si rozhoduje územní samospráva sama. V praktické části práce lze z provedených rozhovorů se zástupci územně samosprávných celků vyvodit, jak k procesu a průběhu výběrového řízení, přistupují, ale lze i stanovit rozdíly v postupech, o kterých si úřady rozhodují samy.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to explain the tendering process laid down in the Act No. 312/2002 Coll., and concepts related to it, but also to highlight the limits set in the legislation by the legislator that the local government hat to respect and comply with, and which matters may be decided in connection with the tender process itself. In the theoretical part there are explained on one side the basic concepts and rules of the tendering process regulated by law and on the other the matters related to the tendering process about which the local government decides alone. In the practical part of the thesis one can conduct from the interviews with representatives of local governments how they handle the process and selection procedure, but one can also determine the differences in procedures in which the authorities decide themselves.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Slama Petr(2016).pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Slama - VP.pdfPosudek vedoucího práce433,74 kBAdobe PDFView/Open
Slama - OP.pdfPosudek oponenta práce616,78 kBAdobe PDFView/Open
Slama - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce313,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.