Název: Evropská územní spolupráce, realizace mikroprojektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Další názvy: European territorial cooperation, the implementation of micro-projects in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Autoři: Matoušek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Oponent: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24071
Klíčová slova: spolupráce;mikroprojekt;dotace;fondy;projekty;programy
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperation;microprojekt;grant;project;programs
Abstrakt: Podstatou této bakalářské práce je seznámení s prvkem "Mikroprojekt", který je tvořen ve Fondu malých projektů, a to v rámci přeshraniční spolupráce mezi zeměmi Evropské unie, Českou republikou a Polskem. Přeshraniční spolupráce je popsána v rámci územní působnosti Euroregionu Libereckého kraje. Mikroprojekt "Pašeráckej vejkend" byl realizovaný v únoru 2015 v obci Rokytnici nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že byl realizován na počátku nového programového období let 014 2020, kdy ještě nebylo čerpání finančních prostředků určené pro dotace z fondů Evropské unie plně rozběhlé, byla akce "Pašeráckej víkend" částečně spolufinancována z finančních prostředků Libereckého kraje, o čemž svědčí i uveřejněné logo na propagačním materiálu. V úvodní teoretické části a přílohách bakalářské práce je obsaženo několik dalších základních prvků tj. Euroregiony v ČR, Evropská územní spolupráce. Dále je teoretické části také zmiňována historie pohraničí - Sudet, Rokytnice nad Jizerou.
Abstrakt v dalším jazyce: The main point of this work is to introduce the element of "micro-projects", which is formed in the Small Projects Fund, in the context of cross-border cooperation between the countries of the European Union, the Czech Republic and Poland. Cross-border cooperation is discussed within the jurisdiction of the Euroregion Liberec Region. Micro-projects "Pašeráckej vejkend" and was implemented in February 2015 in the village of Rokytnice nad Jizerou. Since it was implemented at the beginning of the new programming period 014 - 2020, has not yet been drawing funds for grants from the European Union fully underway. The whole event "Pašeráckej vejkend" was partly co-financed by the Liberec region, as evidenced by i published logo on promotional material. The theoretical part of the thesis and annexes contained several other basic elements ie. Euroregiony in the Czech Republic, European territorial cooperation. The theoretical part is also mentioned borderland history - Sudeten Rokytnice nad Jizerou.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakala_r_ka.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
v.p. Matousek.pdfPosudek vedoucího práce125,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op. Matousek.pdfPosudek oponenta práce161,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce143,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.