Title: Evropská územní spolupráce, realizace mikroprojektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
Other Titles: European territorial cooperation, the implementation of micro-projects in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Authors: Matoušek, Adam
Advisor: Bárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Seknička Pavel, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24071
Keywords: spolupráce;mikroprojekt;dotace;fondy;projekty;programy
Keywords in different language: cooperation;microprojekt;grant;project;programs
Abstract: Podstatou této bakalářské práce je seznámení s prvkem "Mikroprojekt", který je tvořen ve Fondu malých projektů, a to v rámci přeshraniční spolupráce mezi zeměmi Evropské unie, Českou republikou a Polskem. Přeshraniční spolupráce je popsána v rámci územní působnosti Euroregionu Libereckého kraje. Mikroprojekt "Pašeráckej vejkend" byl realizovaný v únoru 2015 v obci Rokytnici nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že byl realizován na počátku nového programového období let 014 2020, kdy ještě nebylo čerpání finančních prostředků určené pro dotace z fondů Evropské unie plně rozběhlé, byla akce "Pašeráckej víkend" částečně spolufinancována z finančních prostředků Libereckého kraje, o čemž svědčí i uveřejněné logo na propagačním materiálu. V úvodní teoretické části a přílohách bakalářské práce je obsaženo několik dalších základních prvků tj. Euroregiony v ČR, Evropská územní spolupráce. Dále je teoretické části také zmiňována historie pohraničí - Sudet, Rokytnice nad Jizerou.
Abstract in different language: The main point of this work is to introduce the element of "micro-projects", which is formed in the Small Projects Fund, in the context of cross-border cooperation between the countries of the European Union, the Czech Republic and Poland. Cross-border cooperation is discussed within the jurisdiction of the Euroregion Liberec Region. Micro-projects "Pašeráckej vejkend" and was implemented in February 2015 in the village of Rokytnice nad Jizerou. Since it was implemented at the beginning of the new programming period 014 - 2020, has not yet been drawing funds for grants from the European Union fully underway. The whole event "Pašeráckej vejkend" was partly co-financed by the Liberec region, as evidenced by i published logo on promotional material. The theoretical part of the thesis and annexes contained several other basic elements ie. Euroregiony in the Czech Republic, European territorial cooperation. The theoretical part is also mentioned borderland history - Sudeten Rokytnice nad Jizerou.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ka.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
v.p. Matousek.pdfPosudek vedoucího práce125,56 kBAdobe PDFView/Open
op. Matousek.pdfPosudek oponenta práce161,56 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce143,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.