Title: Sjezd na horském kole, vznik, vývoj a současná podoba nové cyklistické discipliny v ČR (videoprogram)
Other Titles: Downhill mountain biking, origin, progression and current state of the new cycling discipline in the Czech Republic (videoprogram)
Authors: Janda, Aleš
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24099
Keywords: cyklistika;horské kolo;sjezd;videoprogram.
Keywords in different language: cycling;mountain bike;downhill;video program.
Abstract: Diplomová práce má dvě části, hlavní praktickou a část teoretickou. Teoretická popisuje jednak vznik historie cyklistiky a dále vývoj sjezdové cyklistiky. Prezentuje také zrod tohoto moderního sportu, včetně jejích zakladatelů. Součástí práce je rozdělení horské cyklistiky podle disciplín. Nechybí zde informace o nutném materiálovém vybavení horského kola, bez kterého se tento sport neobejde. Proto je teoretická část poměrně podrobně zaměřena na výzbroj jezdce. Informace pro teoretickou část práce jsem získal ze svých praktických zkušeností, diskuzí s odborníky v daném oboru, ale i z internetových zdrojů a knih o cyklistice, které jsem si zapůjčil v knihovně univerzity, katedry tělesné výchovy. Druhá, praktická část se zabývá problematikou metodického vedení začínajícího jezdce. Videoprogram tvoří základní dovednosti sjezdu na horském kole. Obsahuje osmnáct kapitol metodické instruktáže, které by měly zájemce dovést na úroveň jezdce pokročilého. Video je natočeno tak, aby bylo vidět detailní provedení každého pohybu, který je doplněn o komentář. Složitější prvky jsou doplněny o nákres směrových šipek. Téma diplomové práce jsem si vybral proto, že v této disciplíně není žádné instruktážní video v českém jazyce, které by bylo nápomocné při výuce sjezdové cyklistiky. Věřím, že video se stane pomocníkem instruktorům sjezdové cyklistiky, případně pomůže samotným začínajícím jezdcům.
Abstract in different language: This diploma thesis consists of two parts, a theoretical background and a practical part. The theoretical background describes the history of cycling and development of downhill mountain biking. In addition, this work presents the origin of this modern sport including its founders. The dividing of mounting biking into disciplines is also provided in this thesis. I also inform about necessary bike equipment for this sport. Therefore the theoretical background focuses on the rider´s equipment. The knowledge for this part of the thesis I obtained from my own experience, discussions with professionals, internet sources and books borrowed at the University Library at the department of physical education and sport. The practical part focuses on the methodology of coaching of a beginner rider. The video recording contains basic skills of downhill mountain biking. It consists of eighteen chapters of methodology leading a rider from the beginner´s to the advanced level. The video recording is recorded the way which enables to see the detailed execution of every movement with added commentary. The more complicated actions are supplemented with direction arrows. I chose the thesis topic because there is not any instructional video in the Czech language which could help by learning downhill mountain biking. I believe that the video recording will help downhill mountain biking coaches and beginner riders, too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ales_Janda_Sjezd_na_horskem_kole_vznik_vyvoj_a_soucasna_podoba_nove_cyklisticke_discipliny_v_CR.pdfPlný text práce963,96 kBAdobe PDFView/Open
JANDA A. - VP.pdfPosudek vedoucího práce127,36 kBAdobe PDFView/Open
JANDA A. - OP.pdfPosudek oponenta práce122,7 kBAdobe PDFView/Open
JANDA A..pdfPrůběh obhajoby práce46,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.