Title: Výzkum v prevenci zdraví u žáků vybraných ZŠ se zaměřením na sportovně pohybové aktivity
Other Titles: Research in health prevention among pupils selected primary schools with a focus on sports exercise activities
Authors: Becková, Klára
Advisor: Kočí Jana, Mgr.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24143
Keywords: prevence zdraví;zdravý životní styl;sportovně pohybové aktivity;starší školní věk;mariánské lázně;velká hleďsebe
Keywords in different language: health prevention;healthy lifestyle;sports physical activities;older school age;mariánské lázně;velká hleďsebe
Abstract: Diplomová práce pojednává o problematice vztahu žáků základních škol v Karlovarském kraji ke sportovně pohybovým aktivitám. Teoretická část práce obsahuje základní teoretická východiska, týkající se zdraví, zdravého životního stylu a jednotlivých elementů zdraví. Nejstěžejnější kapitola je věnována problematice pohybové aktivity a jejího významu pro zdraví člověka. Další část je zaměřena na charakteristiku vývojových zákonitostí dětí staršího školního věku. Poslední teoretická kapitola je věnovaná popisu vybraných regionů, ve kterých probíhal výzkum. Praktická část práce je založena na vlastním výzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření na základních školách v Mariánských Lázních a ve Velké Hleďsebi. Zkoumaný soubor tvořili dívky a chlapci 6. 9. třídy. Cílem výzkumu bylo zjistit a porovnat vztah žáků 2. stupně uvedených základních škol ke sportovně pohybovým aktivitám. Výsledky z dotazníkového šetření jsou znázorněny prostřednictvím grafů a tabulek.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of a primary school pupils of the Karlovy Vary region and their relationship to sports physical activities. The theoretical part contains basic theoretical foundations concerning health, healthy life-style and individual health elements. The crucial part discusses the issue of physical activity and its importance for the human health. The following part deals with the evolutionary relations characteristics of the older-school-age children (6th 9th class). The last theoretical chapter describes the chosen regions, where the research took place. The practical part is based on the research itself. It was done in the form of a questionnaire in primary schools in Mariánské Lázně and Velká Hleďsebe. The researched group contained girls and boys from 6th to 9th classes. The aim of the research was to find out and compare the relationship of the mentioned pupils of the chosen schools to sport physical activities. The results of the research are showed in graphs and charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Klara Beckova.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Beckova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce449,55 kBAdobe PDFView/Open
Beckova - oponent.pdfPosudek oponenta práce387,9 kBAdobe PDFView/Open
Beckova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce115,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24143

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.